Overvannsdam ved Elstadmoen i Ullensaker kommune. Foto: Zhenhua Sun

Doktorgradsavhandling: Store overvannsdammer bra for mangfold

Forskning viser at kontroll av overvann kan bidra til et bedre biologisk mangfold.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

‒ En overvannsdam er et system for overvannshåndtering. Overvannsdammen lagrer vannet midlertidig og slipper det deretter ut med en kontrollert hastighet. Et slik system kan gi bedre kontroll og forhindre erosjon og flom, men det er viktig at de designes på en måte som bevarer det biologiske mangfoldet, altså planter, fugler og andre dyr, forteller Zhenhua Sun i pressemeldingen.

Sun har nylig oppnådd doktorgrad ved Chalmers tekniska högskola med avhandlingen The Ecological Role of Roadside Stormwater Ponds - Potential to Support Biodiversity.

I avhandlingen har Sun analysert virkningene av flere miljøfaktorer, inkludert forurensningsnivåer i vannsøylen og sedimenter, så vel som fysiske variabler, på den biologiske sammensetningen i overvannsdammer. Resultatene indikerte at nøkkelvariabelen som har innvirkning på det biologiske mangfoldet i selve overvannsdammen var størrelsen på selve overvannsdammen, der de fleste organismer var positivt korrelert med overvanndamsstørrelsen. Videre har forurensningsnivåene i vannsøylen og sedimentene også betydelig påvirkning, og de påvirker mange organismer negativt. Imidlertid var det ingen statistisk signifikante påvirkninger på biologisk mangfold.