Dette betyr budsjettet for byggenæringen

Her finner du en oversikt over de viktigste punktene i tillegget til statsbudsjettet for byggenæringen.

Skatt og avgifter 3 mrd kroner i skatte og avgiftsøkninger i tillegg til reversering av alle skattelettelser for 2006. Totalt ca 8 mrd. Mesteparten av innstrammingen for bedriftene (1,65 milliarder kroner) er knyttet til å reversere forslaget om å øke avskrivningssatsen på maskiner til 25 prosent. Innslagspunktet for toppskatt økes til 394.000 for trinn I, men redsuerers fra 800.000 til 750.000 for trinn II Ligningsverdien på bolig og fritidseiendommer økes med 25 % Regjeringen følger opp Bondevik II-regjeringens forslag om å endre skattleggingen av telefon betalt av arbeidsgiver, innstramming i hjemme-PC-ordningen og oppheving av skattefritak for fri kost for ansatte på kontinentalsokkelen og hyretillegg Det innføres økt skatt på arbeidsgivers dekning av utgifter til arbeidstøy som er egnet til privat bruk, men skattefritaket for fri uniform og annet spesielt arbeidstøy (verne- og vareklær) videreføres. Næringsbeskatningen strammes inn med om lag 1,9 milliarder kroner sammenlignet med Bondevik II-regjeringens forslag. Redusere lønnsfradraget for enkeltpersonforetak med 5 prosentpoeng til 15 prosent. Knytte skjermingsrenten i skjermingsmetoden til 3-måneders statskasseveksler i stedet for til 5-årig statsobligasjonsrente. Det innføres engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3,5 og 7,5 tonn som tilsvarer 20 prosent av avgiften personbiler Årsavgiften for laste- og trekkbiler med tillatt totalvekt under 7,5 tonn økes fra 1815 til 2865 kroner pr. kjøretøy Oppheve begrensninger i reglene for underskuddsfradrag Forslaget om å doble innslagspunktet for arveavgiften reverseres. Arbeidsmarked 2000 flere tiltaksplasser Vei 278 millioner kroner mer til veiformål 175 mill av dette til riksveier Jernbane 40 mill mer til drift og vedlikehold 142 mill til nye investeringer stopp i videre omstillingsprosesser i jernbaneverket Regjeringa legg til grunn at nye typer av oppgaver ikke blir konkurranseutsett Permitteringsreglene lønnspliktsperioden foreslås økt fra 5 til 10 dager (som Bondevik) antall permitteringsuker økes fra 26 til 34 uker over 18 mnd. Unntaksordnignen med 42 uker videreføres ikke. Skolebygg rentekompenasjonsordningen økes med 14 millioner, først og fremst som følge av økte renter.