Svein Bjørberg

Bygg 21 må vise sin berettigelse overfor brukere og eiere av norske bygg

Erfaringene fra mange prosjekter i Byggekostnadsprogrammet var meget positive og næringen var sulten på videre satsning sammen med myndighetene. På mange måter er Bygg21 det svaret vi har bedt om i lang tid.

Svein Bjørberg

FoU-leder Multiconsult / Professor II NTNU

Samarbeid i hele verdikjeden (min første kjepphest), og med myndighetene på tvers av sektorer, er nøkkelen for å skape den merverdien og produktivitetsveksten vi alle drømmer om, og som noen har slitt for i lang tid.

Beste måte å vise sin berettigelse er at Bygg21 bidrar til en målrettet innovasjons- og forskningsvilje i byggenæringen slik at vi finner en måte å bygge en kraftig og nyttig FoU-satsning på i landets største næring. Statistikker om FoU satsning i næringen, bla fra SSB, nedvurderer næringens innovasjonsnivå. Deler av bransjen frykter nok en satsning på forskning på bekostning av forbedring og innovasjon (anvendt forskning). Men, sett fra min side: Frykt ikke! Forskning, innovasjon og forbedring er bare begreper som samler den totale innsatsen som gjør oss i stand til å bygge tjenlig kvalitet til lavest ressursforbruk.

La meg så presentere min andre kjepphest – tjenlig kvalitet. Hvem skal byggene vi bygger og forvalter tjene, om de ikke tjener sluttbruker? Daglig ser jeg bygg som tapper brukerne for unødige penger, fordi bygget ikke fungerer slik det skulle. Teknisk forfall og manglende kunnskap om brukers behov lager syke hus, - også der hvor vi lager sykehus. Stm 28:2012 «Gode bygg for eit betre samfunn – Ein framtidsretta byggepolitikk» ga mange signaler om hva vi som næring sammen med myndighetene må gjøre for å oppnå kvalitet. I denne sammenheng er kvalitet et utvidet begrep og omfatter livsløpsplanlegging dvs bygg skal fungere for sin virksomhet over tid. Det er ikke nok å få bygget opp å stå, men kvaliteten skal ivaretas gjennom livsløpet. Bygg21 må sørge for at hele næringen, byggeierne inkludert, blir i stand til å ta hensyn til alle økonomiske verdier som er knyttet til bygget over tid, inklusiv hvordan brukerens og eiernes økonomi blir utfordret av dårlige bygg versus gode bygg.

Livsløpet starter ved unnfangelsen og tidligfaseplanleggingen. Derfor blir integrert arkitektur, tekniske løsninger og brukerhensyn som besluttes her styrende for hele livsløpet. Men det er først i bruksfasen vi ser hvor vellykket (eller ikke) dette har vært. I FoU-prosjektet «OSCAR», som handler om «Verdi for eier og bruker av eiendom - hva kreves i tidligfase og gjennomføringsprosess?» ser vi på hva er verdi for alle involverte, innhold i tidligfase for å sikre verdier og hvordan sikre dette gjennom prosjekterings- og byggeprosessen. Kostnader omhandler ikke bare investeringen men også konsekvensene for FDVU og økonomien for kjernevirksomheten, disse økonomiene må ses i sammenheng. Vi som arbeider i prosjektet, og det er mange partnere og vi ønsker flere, ønsker å bidra til at Bygg21 blir en suksess. Og vi forventer at Regjeringen følger opp nevnte Stortingsmelding med klare satsninger.

Min drøm er at vi kan våkne opp til en næring etter Bygg21 hvor næringens innovasjoner er satt i system og bygd på etterrettelig kunnskap, og at vi bygger bygg som skaper en positiv forskjell for bruker. Da vet jeg at vi har en næring som evner å ta hensyn til byggets totaløkonomi over tid, og at vi skaper dem gjennom gode valg og gode prosesser.

Jeg vil ikke våkne av et mareritt hvor billig fortsatt bare er billig.