Foto: Bomek

- Bomek er refinansiert

- Vi nå har lyktes med å få på plass en samlet løsning som sikrer videre drift. Løsningen er for allepraktiske formål på plass, selv om noen mindre forhold gjenstår å formalisere, sier styreleder Bjørn Hesthamar i Bomek-konsernet i en pressemelding mandag kveld.

- Faren for en konkurs har vært høyst reell, men vi har hele tiden arbeidet med den målsetting å unngå et slikt utfall. Det ville vært det utfallet alle hadde tapt mest på, legger Hesthamar til.

Som Bomek-konsernet tidligere har orientert om har selskapet stått i en meget krevende finansiell situasjon etter at det ble avdekket store kost nadsoverskridelser knyttet til enkeltstående prosjekter.

- Det har siden i november vært arbeidet intenst med å finne en l øsning for å sikre videre drift. Dette arbeidet har vært komplekst og involvert mange parter. Det er desto hyggeligere å kunne orientere om at vi nå har lyktes med å få på plass en samlet løsning som sikr er videre drift, skriver selskapet.

Den løsningen som nå velges innebærer at det etableres en ny selskapsstruktur.

- Denne foretar en virksomhetsoverdragelse gjennom et kjøp av driftsmidler, varer og immaterielle eiendeler fra dagens Bomek, samt samtlige aksjer i datterselskapet Mil Sec Norge AS. Dermed overtas alle kapabiliteter, herunder ansatte, driftsmidler, rettigheter med videre av det nye selskapet. All ny virksomhet og alle nye kontrakter framover vil leveres fra det nye selskapet, mens et lite knippe pågående prosjekter som er i sluttføringsfasen avsluttes gjennom det gamle selskapet.

- Styret er svært glade for at vihar lyktes med denne løsningen. Den sikrer at det nye konsernet viderefører all virksomhet med alle kapabiliteter vi kjenner fra Bomek-konsernet, men i en ny selskapsstruktur som er finansielt robust. Samlet sett er dette den løsningen som best sikrer interessene for både kreditorer, leverandører, kunder, ansatte og aksjonærer, Bjørn Hesthamar.

- Nå starter arbeidet med å både reetablere tilliten hos kunder og leverandører, samt en lang rekke interne initiativer for å kostnadseffektivisere virksomheten. Til å lededen nye virksomheten har styret valgt å konstituere CFO Marius Stormoen. Han tiltrådte som ny CFO i konsernet august 2019, og har vært sentral i refinansieringsarbeidet. Han har etter styrets syn svært gode forutsetninger for å lede konsernet videre, sier styrelederen.

- Samtidig vil vi umiddelbart starte arbeidet med å finne en permanent løsning. Administrerende direktør Terje Bøe har valgte å meddele styret sin oppsigelse, men etter avtale med styret vil han lede dagens Bomek-konsern i sluttføringsfasen av de pågående prosjektene og samtidig bidra til å sikre at overgangen til den nye virksomheten gjennomføres på en effektiv måte. Vi antar at disse i all hovedsak er ferdigstilt i løpet avettervinteren/våren, og deretter vil det «gamle Bomek» avvikles på en styrt måte. Også dette arbeidet har svært høy prioritet, for å sikre at disse prosjektene nå sluttføres på en god måte iht. gjeldende avtaler og planer. Jegvil på vegne av både selskapet og styret få rette en takk til alle de interessentene som på en profesjonell og konstruktiv måte har ytt betydelige bidragfor å få på plass den løsningen vi nå har. Uten dette hadde vi vi ikke lyktes. sier Hesthamar.