Daglig leder Anders Høiback, Isachsen Anlegg, byggherredirektør Synnøve Sandberg, Statsbygg og adm.dir. Pål Lund, Steen & Lund AS

Avtale om parkanlegg på Ås

Statsbygg ingikk 7. mars avtale med Steen & Lund og Isachsen Anlegg om å bygge det nye parkanlegget på Campus Ås.

Parken skal binde sammen ny og gammel campus når det nye veterinærbygget ved NMBU står klart, ifølge en pressemelding fra Statsbygg.

Arbeidsfellesskapet Steen & Lund AS og Isachsen Anlegg AS vant byggeprosjektet i sterk konkurranse med syv andre tilbydere. Steen & Lund er ett av de ledende firmaene innen anleggsgartnerfaget, mens Isachsen Anlegg har sin styrke innen grunnarbeider.

- Vi gleder oss til samarbeidet om å bygge en ny, flott og velfungerende park til glede for NMBU, Veterinærinstituttet og besøkende, sier byggherredirektør Synnøve Sandberg i Statsbygg.

De planlagte park- og landskapsområdene på om lag 100 mål skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte parkområde og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Overvannshåndtering er en sentral del av prosjektet der vann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger. Det skal blant annet bygges et vannspeil sentralt i parken, et bekkeløp som har funksjon som flomvei og fordrøynings- og renseanlegg. Parken skal beplantes med et stort antall busker, stauder og trær. Skjøtselen de tre første årene er en viktig del av avtalen som skal sikre god etablering av parkanlegget.

Arbeidet starter opp i månedsskiftet april/mai. Kontrakten har en verdi på 150 millioner kroner.

Gårdsrom Campus Ås.