Avgjørelse i klagesaken om gassrøret mellom Kollsnes og Mongstad

Statoil ASA har søkt om konsesjon etter naturgassloven for å bygge og drive en gassrørledning mellom Kollsnes og Mongstad. Gassrørledningen berører kommunene Øygarden, Fedje, Austrheim og Lindås i Hordaland og Gulen kommune i Sogn og Fjordane.

Gassrørledningen inngår i planene for prosjektet kraftvarmeverk Mongstad. Statoil fikk konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 4.7.2006 etter naturgassforskriften for bygging og drift av en gassrørledning. NVEs vedtak ble påklaget av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Øygarden kommune. Klagene har ført frem i forhold til dimensjonering av gassrørledningen, trasévalg og vilkår om avgreninger. Departementet har gjort følgende endringer i NVEs vedtak: gassrørledningen dimensjoneres med 12 og et operasjonstrykk på inntil 200 bar, gassrørledningen skal følge traséalternativ 1B i Øygarden slik kommunen gikk inn for, det tas inn vilkår om avgreninger og ventiler i konsesjonen. - Den økte dimensjoneringen på gassrøret vil legge til rette for og fremme industri og næringsutvikling i regionen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. -Dimensjonen på røret som nå er fastsatt, vil gi større fleksibilitet når det gjelder transporten av gass til området, sier statsråden. Departementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.