Arbeidsledigheten stabil på 4,0 prosent

Det var 114.000 arbeidsløse her i landet i oktober, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 4,0 prosent av arbeidsstyrken, viser tall fra SSB.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var dermed uendret fra juli til oktober, ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). SSB bruker tremåneders glidende gjennomsnitt – gjennomsnittlig arbeidsledighet i tremånedersperioder. Ledighetstallet for oktober er dermed et snitt av månedene september, oktober og november.

SSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige. I desember var det registrert 63.500 helt arbeidsledige hos Nav, hvilket utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Hovedårsaken til at SSBs AKU-tall som regel ligger klart høyere, er at SSBs undersøkelse også omfatter personer som søker arbeid uten å registrere seg hos Nav.

Ifølge AKU-tallene økte antallet sysselsatte med 13.000 i oktober, justert for sesongvariasjoner, noe som tilsvarer en økning i sysselsettingsprosenten med 0,2 prosentpoeng. Endringen er innenfor feilmarginen, men er i tråd med en stigende trend. Det siste året har tallet på sysselsatte økt med 55.000 personer.