Anleggsleder dømt til fengsel for grov formuesforringelse

En 48 år gammel bedriftseier og styreleder er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse. Mannen er skuffet og overrasket, og vil anke dommen.

Ifølge dommen ble en maskinpark i K A Aurstad solgt med betydelig rabatt før konkurs, noe som flyttet store verdier ut av selskapet og over til et søsterselskap.

K A Aurstad AS solgte maskinparken til konsernselskapet Aurstad Maskinutleige AS for 20 millioner kroner.

Ifølge dommen var formuesforringelsen på minst 10 millioner kroner.

«Etter rettens syn er det straffeskjerpende at saken gjelder et betydelig beløp», heter det i dommen.

NRK skriver at retten i formildende retning har lagt vekt på at tiltalte ikke fikk en egen direkte privat personlig vinning ved overtredelsen, til tross for at han var hovedaksjonær i konsernet.

Retten viser også til at tiltalte ikke var alene om beslutningen om transaksjonen.

Mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, sier de kommer til å anke dommen.

– Dommen vil bli anket. Den tiltalte forventet frfinnelse, og er både skuffet og overrasket over resultatet, sier Vegard Aaløkken til Byggeindustrien. 

Førsteadvokat Bård Thorsen i Økokrim kommenterer dommen slik i en pressemelding:

– Dommen viser at det er risiko for streng straff hvis man selger ut selskapets eiendeler med rabatt tett oppunder en konkurs.

– Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Å selge med rabatt i en konkurssituasjon, slik vi ser det er gjort i denne saken, er alvorlig og straffbart, sier Thorsen.

Den tiltalte ble dømt til fengsel i ett år og ni måneder for overtredelse av straffeloven § 404, jf. § 405, jf. § 410.

Mannen ble også dømt til å betale saksomkostninger.
Dommen er ikke rettskraftig.