175 millioner kroner mer til riksveiene

Investeringene til riksveier øker med 175 millioner kroner i forhold til Bondevik-regjeringens budsjettforslag for 2006.

Midler over posten «rassikring» er medregnet i denne posten, som økes med 175 millioner kroner i forhold til budsjettforslaget fra Bondevik-regjeringen. Til budsjettposten riksvei-investeringer er det foreslått en økning på til sammen 125 millioner kroner, fordelt med 30 millioner kroner til stamveinettet og 95 millioner kroner til riksveier utenom stamveinettet, det vil si såkalte «øvrige riksveier». For investeringsposten «rassikring» er det foreslått en økning på 50 millioner eller nær 25 prosent, sammenlignet med forslaget fra regjeringen Bondevik. For stamveinettet er økningen på 30 millioner kroner, fordelt med 10 millioner kroner til E6 Vinterbro Assurtjern i Akershus og 20 millioner kroner til E134 Rullestadjuvet i Hordaland.