Fra Sundvollen mot Hønefoss vil vei og bane gå parallelt. Ill. Fellesprosjektet

Viktig milepæl nådd for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Ringerike, Hole og Viken har nå gitt politisk klarsignal for bompengeutredningen for Fellesprosjektet, dermed kan Vegvesenet gå i gang med å utarbeide bompengeproposisjonen som skal legges frem for Stortinget.

Vedtakene gjelder for både Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 (FRE16), og E16 Skaret-Høgkastet.

- Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europavei som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. Samtidig skal Vegvesenet bygge ny E16 mellom Skaret og Høgkastet, denne strekningen vil inngå i den allerede pågående utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Høgkastet, som ligger like syd for Sundvolden i Hole kommune.

- Dette er en viktig milepæl for prosjektet, og vi er selvsagt glade for at Ringerike, Hole og Viken har gitt oss grønt lys for å kunne gå videre med en finansieringsplan, sier Arvid Veseth, som er Vegvesenets prosjektleder i Fellesprosjektet, til nettstedet.

- Nå skal vi bruke tiden på å utarbeide en finansieringsplan (bompengeproposisjon) som skal legges frem for beslutning i Stortinget, sier han.

Veseth forteller at KS2-prosessen (ekstern kvalitetssikring) av planene for de to utbyggingsprosjektene FRE16 og E16 Skaret-Høgkastet også er godt i gang nå, arbeidet ledes av Samferdselsdepartementet.