Tirsdag kunne Statens vegvesen, med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i spissen, presentere en liste med 20 prioriterte veiprosjekter.
Tirsdag kunne Statens vegvesen, med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i spissen, presentere en liste med 20 prioriterte veiprosjekter.Foto: Frode Aga

Vegvesenet må redusere aktivitet på grunn av prisøkninger

Kostnadene har økt for Statens vegvesen, og nylig varslet vegdirektør Ingrid Dahl Hovland nedskalering i aktiviteten for å oppnå budsjettbalanse.

Det kommer frem i vegdirektørens tertialrapport til Samferdselsdapertementet. Saken ble først omtalt av Veier24. I sin tertialrapport per 30. april, som er datert 15. juni i år, skriver vegdirektøren at urolighetene i verden påvirker Statens vegvesen.

– Priser på drivstoff og materialer gir økte utgifter i våre kontrakter. Prisene ligger langt over det som er forutsatt i våre budsjettrammer og innebærer at vi får mindre igjen for hver krone til drift, vedlikehold og utbygging. I tillegg har utgifter til strøm ligget langt over normalt og bidrar ytterligere til press på drift – og vedlikeholdsbudsjettet. Som følge av at vi styrer mot budsjettbalanse vil aktiviteten måtte nedskaleres. Dette innebærer at aktiviteten innen drift, vedlikehold og utbygging går ned, vedlikeholdsetterslepet øker og det kan medføre redusert fremkommelighet og trafikksikkerhet, skriver Ingrid Dahl Hovland i rapporten.

Prognosen viser et merforbruk på 339 millioner kroner for drift og vedlikeholdsbudsjettet, grunnet høy prisstigning. Utgifter til drift anses i all hovedsak som bundet i inngåtte kontrakter. Inndekning søkes derfor gjennom redusert innsats innenfor vedlikehold, opplyser Vegvesenet.

For å styre mot balanse på posten opplyses det i tertialrapporten at det skal kuttes i inngåtte dekkeleggingskontrakter og veioppmerkingskontrakter, skriver Veier24. Videre legges det opp til redusert innsats på drenering og flomforebyggende tiltak, rensk av fjellskjæringer og tunneler, reparasjon av rekkverk samt at diverse planlagte tiltak på bruer og i tunneler utgår.

I rapporten kommer det også frem at de interne kostnadene øker noe i forhold til 2021. Dette gjelder i noen grad lønns- og konsulentkostnader, men også økt reiseaktivitet etter pandemien.

– Statens vegvesen arbeider for å redusere de interne kostnadene. Effektivisering og reduksjon i de interne kostnadene skjer hovedsakelig gjennom lavere bemanning, reduksjon av tjenestekjøp (konsulenter) og arealeffektivisering. Statens vegvesen har redusert de interne kostnadene betydelig siden 2017. Prognosen for interne kostnader for 2022 er om lag 9,8 mrd. kr. Dette er en økning på om lag 100 mill. kr i forhold til 2021, skriver vegdirektøren i rapporten.

Hun peker på at det er generelt økte priser i markedet, og det forventes at blant annet økte strømpriser og lønnsvekst gir økte kostnader i 2022.

– Videre er det økte kostnader til kjøp av konsulenttjenester for veiprosjekter. Dette er kostnader som kan ha årlige variasjoner ut fra sammensetningen av prosjekter i ulike faser av planlegging/gjennomføring, skriver hun.

Trykk på bildet for stor versjon. Kilde: Statens vegvesen

Trykk på bildet for stor versjon. Kilde: Statens vegvesen

Vegdirektøren slår samtidig fast at Statens vegvesen har god økonomisk styring, og god kvalitet på sine prognoser. Totalt viser prognosene et samlet merforbruk på om lag 140 mill. kr, eller 0,4 pst. av disponible midler.