Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Vegdirektøren: NTP-kritikk på feil grunnlag

Arbeidet med innholdet i neste Nasjonal transportplan (NTP) er gjort på en annen måte enn tidligere, noe som har bidratt til at Vegvesenet har fått en blandet mottakelse av sitt siste innspill til planen. Vegdirektøren sier hun forstår reaksjonene, men at det blir som å skyte på pianisten fordi man ikke liker musikken.

- Jeg forstår reaksjonene om man leser vårt siste innspill som et tradisjonelt samlet NTP-innspill til prioritering av veiprosjekter, rassikring og korridorsatsing for de tolv neste årene, men det er ikke slik arbeidet foregår for neste NTP-periode, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en kommentar til Byggeindustrien.

Vegvesenet har de siste dagene opplevd mange reaksjoner fra ulike deler av landet på at prosjekter uteblir fra planarbeidet. Vegdirektøren ønsker derfor å understreke at dette er en delbesvarelse på et konkret oppdrag hvor oppdragsgiveren, altså Samferdselsdepartementet, har lagt rammer for hva som skal vurderes og løftes frem.

- Dette er ikke en komplett oversikt over Vegvesenets planer for den kommende tolvårs-perioden. Derfor oppleves det som at det meste av kritikk som kommer frem er gitt på feil grunnlag, sier Hovland, som understreker at hun gleder seg over det store engasjementet og at samferdsel er viktig for folk.

Nytt NTP-opplegg
I Samferdselsdepartementets nye opplegg for innspill til Nasjonal transportplan for 2022-2033 svarer Vegvesenet og de ulike transportvirksomhetene på flere selvstendige oppdrag. Oppdraget har bestått av:
* Vurdere nye store veiprosjekter de seks første årene utelukkende etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
* I de seks siste årene fordele midler mellom korridorer ut fra samfunnsøkonomi og hvilke korridorer som har størst utfordringer.

- Vi har nå hatt et annet mandat enn for tidligere NTP-er. Vi har disiplinert svart på denne deloppgaven og forholdt oss til den korte tidshorisonten hvor det skal oppgis konkrete prosjekter. Det gir en kortere liste over konkrete prosjekter, sier Hovland.

For de siste seks årene har Vegvesenet en strategi for videre utvikling av veinettet som vil bli gjennomført som porteføljestyring av en sammensatt portefølje av store, nye anlegg og mindre tiltak. Her skal prosjektene optimaliseres for å øke nytten og redusere kostnadene langs lange veistrekninger for å gi en helhetlig utbygging.

Regjeringen skal legge fram sitt forslag til NTP våren 2021. Det kommer til å bli mange innspill og forhold som vil bli vurdert.

- Dette er vårt svar på et konkret oppdrag, som et ledd i denne lange prosessen, legger Hovland til.

- Vi har store ambisjoner
Vegdirektøren er tydelig på at Statens vegvesen har ønsker og planer om å gjøre langt mer på veinettet de neste tolv årene enn det som kommer frem i denne delbesvarelsen for de neste seks årene.

- Vi kan innfri flere forventeringer når vi får mer ut av pengene. Statens vegvesen har det siste tiåret bygd mer enn 600 kilometer ny riksvei. I 2020 kommer vi til å sette trafikk på ytterligere om lag 100 kilometer nybygd riksvei. Det blir mange flere prosjekter som kommer hele landet til gode, mener Hovland.

- Mer vei for pengene
Regjeringen har signalisert at samfunnsnytte skal være et sentralt kriterium i planarbeidet.

- Vegvesenet mener det er viktig å være bevisst på om et prosjekt har en rimelig kostnad i forhold til nytten veien har for trafikanten, for næringslivet, for bo- og markedsregionen og hver enkelt trafikant. Vi hadde et anslag på 534 milliarder kroner for den store porteføljen på 108 prosjekter. Vegvesenet har hatt en omfattende prosjektgjennomgang. Vi har identifisert muligheter for å redusere kostnadene med 134 milliarder. For å si det enkelt: Vi kan lykkes med å få 100 meter ny vei der vi før kostnadsbesparelsene vil ha fått 75 meter, sier vegdirektøren.

Men hun ser fortsatt muligheter for flere innsparinger og grep.

- Gjennom å legge til rette for tidliginvolvering av bransje og industri blir det bedre muligheter for forenkling og robuste løsninger fremover. Det gjør at Vegvesenet kan legge opp til store investeringer i riksveiene i årene framover, enda større enn dagens leveranse til samfunnet, sier Hovland.