Bever Holdings anke stoppet i Høyesteretts ankeutvalg, og blir ikke behandlet i Høyesterett. Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Tunnelentreprenørens siste anke avvist av Høyesterett

Tre tidligere ansatte hos BMO Tunnelsikring ble i 2018 tilkjent erstatning fra sin tidligere arbeidsgivers holdingsselskap i Kongsberg og Eiker tingrett. Tidligere i år ble dommen opprettholdt i Borgarting lagmannsrett. Nå er den siste anken avvist av Høyesterett.

I 2016 gikk Are Oxholm ut av BMO Tunnelsikring (BMOT), og startet opp tunnelentreprenøren AGTunnel. Flere tidligere kolleger fra BMOT begynte etter hvert i det nye selskapet.

I 2017 ble Oxholm og AGTunnel dømt i Sarpsborg tingrett for illojalitet mot BMOT. Dommen ble anket, og i februar 2019 snudde Borgarting lagmannsrett dommen. AGTunnel og Are Oxholm ble frifunnet, og lagmannsretten dømte i tillegg BMOT for å ha brutt personopplysningsforskriften ved ulovlig e-postinnsyn. AGTunnel og Are Oxholm ble også tilkjent sakskostnader. BMO Tunnelsikring anket deler av dommen til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg tillot ikke anken fremmet til behandling. Borgarting lagmannsretts frifinnende dom for AGTunnel og Oxholm ble dermed stående.

Erstatning

Denne uken ble et nytt kapittel i historien lukket da Høyesteretts ankeutvalg ikke ga sitt samtykke til at den siste anken i saken skulle fremmes for Høyesterett. Denne saken gjaldt aksjer som tidligere BMOT-ansatt Are Oxholm og to andre kolleger kjøpte mens de var ansatt i selskapet. Aksjene ble kjøpt med penger lånt fra BMOTs eierselskap Bever Holding, og forutsetningen var at lånene skulle betales ned med aksjeutbytte, eventuelt ved et oppkjøp av selskapet. Utbyttet uteble, og selskapet ble heller ikke solgt.

Are Oxholm hadde kjøpt 500 aksjer for 2.575 kroner per aksje, den ene av de tre kjøpte 15 aksjer for 3.000 kroner per aksje, mens den siste kjøpte 350 aksjer for 3.000 kroner per aksje.

Da de sluttet i BMOT, måtte de tilbakeføre aksjene og Bever Holding hadde tilbakekjøpsplikt. De fikk da tilbud fra Bever Holding om tilbakekjøp av aksjene for 800 kroner per aksje. Dette tilbudet ble avvist som vesentlig for lavt og partene kom ikke til enighet om oppgjør for aksjene og selgerkreditten. De tre tidligere ansatte stevnet Bever Holding for Kongsberg og Eiker tingrett, som dømte Bever Holding til å betale 1.287.500 kroner til Oxholm, samt 450.000 og 1.050.000 kroner til de to andre, i tillegg til sakskostnader. Borgarting lagmannsrett opprettholdt dommen, og Bever Holdings anke til Høyesterett har nå blitt avvist av Høyesteretts ankeutvalg.

‒ Det har vært krevende

Jarl Borgvin Dørre, advokat og partner i Advokatfirmaet Lund & Co DA, har representert Oxholm samt de to andre kollegaene, og tidligere i sakskomplekset også AGTunnel. Han forteller at klientene hans er godt fornøyde med avvisningen av Bever Holdings anke i ankeutvalget.

‒ De er veldig godt fornøyde og lettet over at man slipper en runde i Høyesterett nå. Det har vært utfordrende å følge opp tvistene i en oppstartsfase for AGtunnel, men de har klart det. Vi håper nå at partene er ferdig med tvistene, og kan legge dette bak seg. Det har vært krevende, både tidsmessig og ressursmessig for våre klienter, men de har nå med endelig virkning vunnet frem med erstatningskravene, sier han.

Ifølge Dørre gjenstår nå kun oppgjøret etter de siste rettsavgjørelser i saken, hvor Bever Holding skal betale ut den tilkjente erstatningssummen, samt saksomkostninger i tre rettsinstanser og forsinkelsesrenter, minus Bever Holdings krav etter de opprinnelige lånene for aksjene.

Advokat og partner Olav Fr. Perland i Advokatfirmaet Wiersholm har representert Bever Holding i saken, og sier til Byggeindustrien at han ennå ikke har fått diskutert saken med sin klient, og dermed ikke har noen kommentar til Høyesteretts avvisning av anken.

Dette er saken summert

 • 6. april 2016 sa Are Oxholm opp stillingen sin i BMO Tunnelsikring. De to andre sa opp sine stillinger 14. juni 2016 og 29. juli 2016.
 • 9. september 2016 fremsatte Bever Holding et tilbakekjøpstilbud på kr 800 kroner per aksje.
 • 14. juni 2016 stiftet Are Oxholm selskapet AGTunnel, og tiltrådte som daglig leder av selskapet.
 • 4. oktober 2016 tok BMO Tunnelsikring ut stevning for Sarpsborg tingrett. Det ble fremsatt et betydelig erstatningskrav mot Are Oxholm for angivelig illojalitet i arbeidsforhold. Senere ble også AGTunnel trukket inn i søksmålet som solidarisk ansvarlig. Oxholm uttok motsøksmål med krav om oppreisningserstatning for ulovlig e-postinnsyn fra BMO Tunnelsikrings side.
 • 8. juni 2017 avsa Sarpsborg tingrett dom hvor BMO Tunnelsikring fikk medhold i deler av sitt erstatningskrav og Oxholm ikke ble hørt med motsøksmålet om oppreisningserstatning. BMO Tunnelsikring ble tilkjent sakskostnader. AGTunnel og Oxholm anket Sarpsborg tingretts dom til Borgarting lagmannsrett.
 • 12. februar 2019 avsa Borgarting lagmannsrett dom i lojalitetspliktsaken. AGTunnel og Are Oxholm ble frifunnet og tilkjent sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. Oxholm fikk også medhold i kravet om oppreisningserstatning etter ulovlig e-postinnsyn fra BMO Tunnelsikrings side. BMO Tunellsikring anket deler av lagmannsrettens dom til Høyesterett. Den tilkjente oppreisningserstatning for ulovlig e-postinnsyn ble ikke anket, og dermed endelig.
 • 14. mai 2019 besluttet Høyesteretts ankeutvalg at anken til BMO Tunnelsikring ikke skulle fremmes til behandling for Høyesterett.
 • 8. juni 2017 innga Oxholm, og de to andre stevning for Kongsberg og Eiker tingrett med krav om erstatning i forbindelse med Bever Holdings plikt til tilbakekjøp av aksjene.
 • 29. mai 2018 avsa Kongsberg og Eiker tingrett sin dom, der Oxholm og de to andre ble tilkjent full erstatning og sakskostnader. Bever Holding anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
 • 30. mars i 2020 avsa Borgarting lagmannsrett sin dom, der Oxholm og de to andre ble tilkjent full erstatning og sakskostnader. Bever Holding anket dommen til Høyesterett.
 • 6. juli 2020 besluttet Høyesteretts ankeutvalg at anken til Bever Holding ikke skulle fremmes til behandling for Høyesterett.