Tunnelentreprenør frikjent for anklager om illojalitet mot sin gamle arbeidsgiver

Are Oxholm og AGTunnel ble dømt i Sarpsborg tingrett i 2017 for illojalitet mot Oxholms gamle arbeidsgiver BMO Tunnelsikring. Lagmannsretten snur dommen, og dømmer i tillegg BMO for å ha brutt personopplysningsforskriften.

Det skriver nettsiden veier24.no i en artikkel torsdag.

– Nå er jeg glad og lettet. Saken har vært en belastning for både meg og selskapet, og den har vært kostbar, sier Are Oxholm i AGTunnel i en kommentar til Veier24.

Are Oxholm sluttet i BMO Tunnelsikring og startet sitt eget entreprenørselskap AGTunnel i 2016. BMO mente han hadde planlagt konkurrerende virksomhet mens han var ansatt i selskapet, og anklagde ham for manglende lojalitet i arbeidsforhold, heter det i artikkelen.

Først dømt
I Sarpsborg tingrett i 2017 ble Oxholm og AGTunnel dømt å betale en erstatning på tre millioner kroner til BMO Tunnelsikring, samt å dekke motpartens saksomkostninger på 1,98 millioner kroner.

Oxholm anket saken, og 12. februar i år ble ny dom avsagt. Borgarting lagmannsrett har nå frifunnet Are Oxholm og AGTunnel for alle krav og dømt BMO Tunnelsikring til å betale Oxholm 30.000 kroner i oppreisningserstatning for hva retten beskriver som «samlet sett relativt grove» brudd på personopplysningsforskriften. BMO Tunnelsikring må også betale totalt 3.521.527 kroner til Are Oxholm og AGTunnel i sakskostnader for lagmannsretten og tingretten.

Lagmannsretten legger i sin dom blant annet avgjørende vekt på BMOs sluttattest til Oxholm. Den sier at han sluttet i bedriften 13. juni 2016. «I tillit til denne måtte Oxholm kunne basere seg på at han etter 13. juni 2016 ikke lenger hadde en ansatts lojalitetsplikt til BMO,» skriver retten.

Vurderer å anke saken
Advokat Georg Engebretsen i Wiersholm, som representerer BMO Tunnelsikring i saken, skriver i en kommentar til Byggeindustrien at saken vurderes anket til Høyesterett.

- Det er om lag 30 år siden siste sak om arbeidstakeres lojalitetsplikt ble behandlet av Høyesterett, samtidig som berikelsesavståelse for denne type handlinger aldri er behandlet av landets høyeste domstol, påpeker Engebretsen.

Han ønsker også å presisere at lagmannsretten ikke tar stilling til hvorvidt Oxholm planla egen virksomhet eller foretok seg andre rettsstridige konkurransehandlinger mens han var ansatt.

- Nærmere bestemt uttaler ikke lagmannsretten seg på noe tidspunkt om de illojale handlingene. Hva gjelder BMO Tunnelsikrings erstatningskrav avgrenser lagmannsretten mot spørsmålet om det foreligger illojalitet fordi retten er av den oppfatning at det uansett ikke foreligger årsakssammenheng mellom de rettsstridige handlingene og BMO Tunnelsikrings eventuelle tap, og uttaler at: «Lagmannsretten tar derfor verken stilling til om Oxholms handlinger knyttet til prosjektet var illojale og kunne gitt grunnlag for erstatning, eller om BMO Tunnelsikring her led noe tap». Lagmannsretten tar av samme grunn ikke stilling til tapets størrelse, påpeker Engebretsen.

Videre understreker Engebretsen og kollega Helene Bogen, advokatfullmektig i Wiersholm, at lagmannsretten også er stum hva gjelder Oxholms rettsstridige handlinger i vurderingen av om BMO Tunnelsikring skal motta en kompensasjon i form av berikelsesavståelse.

- Hva gjelder brudd på markedsføringslovens regler om god forretningsskikk næringsdrivende imellom, uttaler lagmannsretten kun at det ikke er "nedlagt påstand om fastsettelsesdom for brudd eller for at handlinger skal opphøre". Av denne grunn uttaler ikke lagmannsretten seg om hvorvidt Oxholms handlinger strider mot god forretningsskikk. Dommen sier altså intet om Oxholms illojale opptreden, men fastslår kun at det angivelig ikke foreligger årsakssammenheng, skriver Bogen.

Deler ikke Wierhoms syn
- Vi deler ikke advokat Engebretsens og advokatfullmektig Bogens syn. Borgarting lagmannsrett har foretatt en grundig vurdering av de spørsmål saken reiste. Det er tale om en enstemmig, godt begrunnet og etter vårt syn helt riktig dom. Lagmannsretten frifinner daglig leder Are Oxholm og AGTunnel på alle punkter, og har tilkjent oppreisningserstatning og fulle sakskostnader for begge rettsinstanser, skriver advokatene Jarl Borgvin Dørre og Mette Stavnem Hovik i Advokatfirmaet Hjort i en kommentar til Byggeindustrien.