Ved Follobanen drives toløpstunnelen med fire TBM-maskiner. Ved Ringeriksbanen er det valgt et konsept med en stor tosporstunnel og da er det ifølge eksperter neppe aktuelt å bore tunnelen.

Tror TBM er utelukket ved Ringeriksbanen

Bane NOR sier de ikke har tatt stilling til drivemetode ved Ringeriksbanen. – Med et så stort tverrsnitt skal det svært mye til for ikke å velge konvensjonell drift, hevder NTNU-professor Amund Bruland. 

I slutten av april kom Bane NOR med nyheten om at den 23 kilometer lange tunnelen ved Ringeriksbanen skal bygges med dobbeltspor i en tunnel og en langsgående service- og rømningstunnel. I forbindelse med valget av tunnelkonsept uttalte prosjektsjef Lise Backer at Bane NOR ennå ikke har tatt stilling til drivemetode.

Professor Amund Bruland ved institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU er av en annen oppfatning, og sier til Byggeindustrien at Bane NOR nærmest utelukker TBM når de går for et konsept med dobbeltspor i en tunnel fremfor to tunneler med enkeltspor.

– Når det er to spor i en tunnel så snakker vi tverrsnitt på kanskje 120 kvadratmeter og da kan det dreie seg om en TBM med en diameter på 14-15 meter. Det tviler jeg på er aktuelt, sier Bruland.

Får støtte av TBM-leverandør
Sindre Log hos TBM-leverandøren Robbins Company føler seg også ganske sikker på at hovedtunnelen ved Ringriksbanen må drives konvensjonelt. Han sier TBM neppe er konkurransedyktig, så lenge Bane NOR går for en tunnel med så stort tverrsnitt.

– Det er meget begrensede TBM-erfaringer med så store diametere i harde bergarter. Det mest nærliggende vil antageligvis være hard-rock maskinen Robbins leverte i forbindelse med en vannkrafttunnel ved Niagara Falls. Min påstand er at drivemetode langt på vei er valgt når man går for dobbeltspor i en stor tunnel, sier Log.

Han legger til at det selvsagt kan være aktuelt å drive service- og rømningstunnelen med TBM, og han utelukker heller ikke at TBM kan være aktuelt ved korte strekninger av hovedtunnelen, hvis for eksempel tett bebyggelse eller lange tverrslag spiller inn.

Har ikke gjort tekniske vurderinger
Byggeindustrien har bedt Bane NOR kommentere hvorvidt de er enige i at TBM nærmest er utelukket med valgte tunnelkonsept og om Bane NOR så langt har gjort noen tekniske vurderinger rundt mulighetene for TBM.

Lise Backer i Bane NOR skriver i en e-post til Byggeindustrien at de ikke har behov for å ta stilling til drivemetode på nåværende tidspunkt og at de heller ikke har gjort noen tekniske vurderinger rundt valg av drivemetode.

– Utfordringen i vårt prosjekt er at det er begrenset erfaring med bruk av TBM på steder med tilsvarende bergarter som i dette området. På deler av strekningen er dessuten vanntrykket svært høyt, noe som gir spesielle utfordringer med tanke på å unngå store vannmengder inn i tunnelene. Dette er forhold som vil være viktige for videre diskusjon og valg av drivemetode, noe vi skal gjøre i samarbeid med utførende entreprenør, skriver Backer.

Stusser over konseptvalg
Amund Bruland sier til Byggeindustrien at han er mer opptatt av tunnelkonseptvalget Bane NOR har gjort ved Ringeriksbanen enn drivemetode. Bruland stiller nemlig store spørsmålstegn ved om konseptet med dobbeltspor i en tunnel og en egen servicetunnel, er det beste med tanke på fremtidig drift og vedlikehold og ivaretakelsen av sikkerheten til passasjerer ved eventuell rømning og de som skal utføre vedlikeholdsarbeider i tunnelen. Han forstår ikke hvorfor Bane NOR skal bygge ett stort løp når det allikevel må bygges et langsgående serviceløp som antagelig får en bredde på 8-9 meter.

– Jeg kan ikke skjønne at Bane Nor trekker frem vedlikehold som et argument for valgt tunnelkonsept. Det må være en betydelig fordel å utføre drift og vedlikehold i en toløpstunnel der man kan stenge det ene og ha trafikk på det andre. I en tosporstunnel vil det riktignok være mulig å utføre en god del drift og vedlikehold på ett spor mens det er trafikk på det andre, men den sikkerhetsrisikoen skjønner jeg ikke at Bane NOR ønsker å ta når det finnes et bedre alternativ med to løp, sier Bruland.

Går bort ifra Follobane-konsept
Da tunnelkonseptet for Follobanen i sin tid ble presentert, vektla Bane NOR at en tunnel med to separate løp gir bedre sikkerhet, enklere vedlikehold, samt bedre kapasitet og mindre sårbarhet i avvikssituasjoner.

– Hvorfor går Bane NOR bort i fra vurderingene som ble gjort ved Follobanen, som er en omtrent like lang tunnel, og hvorfor er vi de eneste som bygger så lange tunneler med to spor i ett løp? I resten av Europa bygges lange jernbanetunneler utelukkende som toløps tunneler, påpeker Bruland.

Skreddersydd for Ringeriksbanen
Prosjektsjef Lise Backer i Bane NOR skriver i en e-post til Byggeindustrien at to tunneler med dobbeltspor og langsgående servicetunnel er vurdert som bedre for optimalt drift og vedlikeholdsarbeid på Ringeriksbanen. I tillegg mener Bane NOR en tosporstunnel er like sikker som to tunneler med enkeltspor. Backer påpeker at dobbeltspor med servicetunnel gjør det mulig å gjennomføre mye av vedlikeholdsarbeidet uten at togtrafikken påvirkes, i og med at man kan komme inn i servicetunnelen når som helst på døgnet med bil uten å stoppe noe av togtrafikken.

– Bane NOR har standardisert prosessen for valg av tunnelkonsept, men løsningen er skreddersydd for de lokale forholdene ved Ringeriksbanen. Valget er gjort ut fra hva som i dag vurderes som riktig for Ringeriksbanen og ikke hva som er riktig for andre banestrekninger, som har gjort og skal gjøre valg ut fra tilsvarende lokale hensyn, kommenterer Backer.

Tunnelkonsept Ringeriksbanen

* Bane Nor har besluttet at den 23 kilometer lange tunnelen mellom Sandvika og Sundvollen skal bygges som dobbeltsportunnel med en langsgående service- og rømningstunnel.

* To enkeltsporede tunneler var det andre tunnelkonseptet Bane NOR vurderte ved Ringeriksbanen.

* I pressemeldingen Bane NOR kom ut med i forbindelse med konseptvalget, sa prosjektsjef Lise Backer at krav til hastighet, stigningsforhold og effektivt vedlikehold har vært viktig for valg av tunnelløsning. I tillegg er lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivelser grundig kartlagt. Hun la også vekt på at sikkerhet, kostnader og byggetid er gjennomgått.

* Når det gjelder drivemetode har Lise Backer tidligere sagt til Byggeindustrien at det ikke er tatt noen beslutninger rundt drivemetode og hun kunne heller ikke si noe om hvorvidt de vil låse drivemetoden i forkant av konkurransen eller om de lar valget av drivemetode bli en del av konkurransen. Backer utelukket heller ikke at de vil benytte seg av både TBM og konvensjonell sprengning når tunnelen skal bygges.