Illustrasjonsfoto.

Tørke i jernbaneoppdrag – entreprenørene fortviler

– For vår norske banedivisjon er situasjonen nærmest en katastrofe, sier CEO Øivind Horpestad i NRC Group.

Administrerende direktør Øivind Horpestad i NRC Group. Foto: NRC Group.

NRC Group sin norske banedivisjon, NRC Rail Norge AS,

har som de fleste andre entreprenørene som jobber med jernbaneteknikk, de siste årene bygget opp kapasiteten og gjort investeringer basert på signaler fra myndighetene om økt satsning på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet.

Øivind Horpestad sier NRC Group klarer seg greit takket være at de også har virksomhet rettet mot trikk og T-bane og ikke minst det svenske jernbanemarkedet, men han erkjenner at 2017 er et blytungt år for selskapets norske banedivisjon. Svært få oppdrag i markedet innen fornyelse og vedlikehold av jernbanen resulterte i at NRC Rail Norge i mars måtte redusere bemanningen med 40 personer, fra 190. Nå ligger det an til at antallet ansatte vil være halvert før året er omme.

– Slik markedet ser ut fremover vil vi måtte redusere med ytterligere 50-60 mann før vinteren, fortviler Horpestad.

Holder ikke lovnader

Han er sterkt kritisk til både regjering og Bane Nor, som han mener ikke holder sine lovnader om forutsigbarhet og satsing på vedlikehold av jernbanenettet. Stor uforutsigbarhet i markedet har ifølge Horpestad resultert i at NRC ikke lenger tør å investere i mannskap og maskiner i Norge.

– Man har gang etter gang fortalt om konkurranseutsetting av løpende vedlikehold, men Bane Nor tviholder på disse oppdragene og arbeidene kommer ikke ut. Fornyelse, som ligger under samme budsjett, er konkurranseutsatt, men det brukes svært lite midler på dette, hevder Horpestad.

– Forutsigbarhet er en forutsetning

Han poengterer at det er svært vanskelig for selskapene å planlegge og investere i et marked hvor svingningene er så store.

– Man gjemmer seg bak store prosjekter i fremtiden og økt NTP, men realiteten er at satsning på vedlikehold og fornyelse minsker og at forfallet på norsk jernbane øker kraftig. Dette skaper utfordringer for oss, men også for Norge. Dagens bane blir dårligere og dårligere og kompetanse forsvinner. Det vil man måtte betale for når de store prosjektene kommer. Konsekvensen vil være høyere kostnad for å bygge, sier Horpestad.

Administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

– Svært krevende situasjon

EBA-sjef Kari Sandberg bekrefter at situasjonen er svært krevende for de jernbanetekniske entreprenørene. Hun er skuffet over at det ikke ble gjort grep da EBA allerede i fjor høst uttrykte sine bekymringer for aktiviteten i 2017.

– Vi så det ville komme en markant nedgang i bevilgningene i 2017, og skjønte naturlig nok at dette ville bety store utfordringer for leverandørmarkedet. Vi har hele tiden sagt at forutsigbarhet er helt avgjørende i dette markedet som krever spesialkompetanse og kostbart spesialutstyr. Vi har et leverandørmarked som de siste årene har bygget seg opp i forhold til forventede rammer og lovnader om forutsigbarhet. Da er det svært skuffende at bevilgningene blir betydelig mindre fra 2016 til 2017, sier Sandberg, som forventer et vesentlig løft i bevilgningene for 2018.

Over en milliard mindre til fornyelse

Hun peker på at bevilgningen til posten fornyelse, som i hovedsak er konkurranseutsatt, ble redusert fra 3,2 til drøye to milliarder kroner fra 2016 til 2017. I tillegg trekker Sandberg frem den vedvarende problematikken rundt at Bane Nor har sin egen organisasjon som tar brorparten av oppdragene knyttet til drift og vedlikehold av jernbanenettet.

– Jernbanereformen sier at det skal legges til rette for et levedyktig leverandørmarked, og intensjonen er at en større andel av oppdragene skal konkurranseutsettes. Det er derfor et paradoks at entreprenørene må nedbemanne, samtidig som Bane Nor bemanner opp, i noen tilfeller med kompetanse som kommer direkte fra entreprenørene, sier Sandberg.

Administrerende direktør Ingvild Storås i Baneservice. Foto: Baneservice

Baneservice merker nedgangen

Baneservice AS merker også nedgangen i markedet ved at færre prosjekter lyses ut og igangsettes av Bane Nor. Dette får konsekvenser for selskapets aktivitetsnivå og omsetning inneværende år.

– Generelt er vi bekymret for utviklingen for hele entreprenørbransjen dersom de store svingningene i markedet fortsetter. Det er strenge og kostnadskrevende krav til opplæring og kompetanse for å jobbe med jernbane. Liten forutsigbarhet vil redusere entreprenørenes muligheter til å rekruttere nye fagarbeidere samt drive nødvendige opplærings- og videreutviklingsaktiviteter. Dette vil igjen påvirke tilgjengelig kompetanse og kapasitet i bransjen når markedet tar seg opp. Samme resonnement gjelder for maskininvesteringer i en bransje med store, kapitalkrevende spesialmaskiner. Store svingninger i markedet skaper liten forutsigbarhet for entreprenørene og påvirker muligheten for nye investeringer, sier administrerende direktør Ingvild Storås i Baneservice.

Risiko overført til entreprenørene

Hun menerhovedutfordringen med dagens marked er at det er lite forutsigbart. Usikkerheten rundt fremtidige budsjetter medfører, ifølge Storås, at prosjekter utsettes og muligheter for langsiktig planlegging fra entreprenørenes side blir redusert.

– Bane Nor vil i et slikt scenario overføre risikoen for svingende budsjetter til entreprenørene, noe som igjen medfører økt risiko og dermed økte priser. Det er i dag bare deler av drift og vedlikeholdsmarkedet som er konkurranseutsatt og dermed tilgjengelig for entreprenørene. Den delen av drift- og vedlikeholdsbudsjettet som er konkurranseutsatt svinger markant fra år til år, mens de øvrige delene er mer stabile i volum. Dette gjør langsiktige tiltak for å effektivisere produksjonen hos entreprenørene svært vanskelig, da risikoen ved å gjøre investeringer i kompetanse og maskiner blir for høy, understreker Storås.

– Svært varierende fagbelastning

– I tillegg til at markedet svinger kraftig fra år til år er belastningen innenfor enkelte fag svært variabel. Bygging av kontaktledning er et eksempel på dette. Der er det for tiden svært begrenset med oppdrag i markedet, mens det i årene fremover forventes å være så høy aktivitet at bransjen i Norge vil ha problemer med å mobilisere tilstrekkelig mengde kompetent arbeidskraft, fortsetter Storås.

Viktig jernbanereform

Baneservice-sjefen mener gjennomføring av jernbanereformen med full konkurranseutsetting av all drift og vedlikehold, vil være det viktigste virkemidlet for å få til et mer velfungerende leverandørmarked.

– Dette vil medføre et større tilgjengelig marked med mindre svingninger, og dermed skape mer forutsigbarhet for entreprenørene. I Sverige er disse oppgavene fullt konkurranseutsatt i dag, sier Storås.

Administrerende direktør Hans Gunnar Dokken i Norsk Jernbanedrift. Foto: Norsk Jernbanedrift.

Hoderystende

Administrerende direktør Hans Gunnar Dokken i Norsk Jernbanedrift AS, sier den kraftige reduksjonen i bevilgingen til drift og vedlikehold fra 2016 til 2017 er hoderystende. Han mener dette skaper unødig usikkerhet i en bransje som antas å få betydelig vekst fremover. Han fremhever at de store variasjonene heller ikke er til fordel for Bane Nor.

– Færre oppdrag i markedet skaper usikkerhet og reduserer vår vilje til å satse, og det gjør det svært vanskelig for oss å bygge kompetanse og kapasitet, som det vil være behov for i årene fremover. Usikkerheten gjør det også vanskelig å satse på lærlinger. Det blir derfor vanskeligere å ta et samfunnsansvar, konstaterer Dokken.

Salderingspost

Han mener leverandørbransjen, som Bane Nor er helt avhengig av, i praksis er en salderingspost.

– En slik tilnærming er ikke fornuftig for noen parter, og ei heller samfunnsøkonomisk akseptabel, understreker Dokken.

Han etterlyser større åpenhet fra Bane Nor rundt hvordan pengene brukes.

– I 2017 er bevilgningene totalt sett rekordhøye, men leverandørmarkedet for jernbaneteknikk «blør», påpeker Dokken.

– Jernbanereformen må gjennomføres

Han er opptatt av at jernbanereformen gjennomføres og intensjonene etterleves i praksis, og oppfordrer i den sammenheng politisk ledelse i Samferdselsdepartementet til å være mer offensiv for å påse at endringer faktisk skjer, og at utviklingen går i riktig retning.

– Det må stilles krav til Bane Nors egenproduksjon, som bør skilles ut i egne enheter i samsvar med jernbanereformen, sier Dokken.

Sjefen for Norske Jernbanedrift påpeker også viktigheten av et forutsigbart marked, gjerne med mer langsiktige kontrakter som gjør det mulig å bygge kompetanse og kapasitet. Han trekker også frem at Bane Nor aktivt må bruke «skuldersesongen» og tilpasse kontrakter slik at arbeider i langt større grad gjennomføres om vinteren, der det er mulig.

– Bransjen har spilt inn dette i flere år, men ikke noe skjer i praksis, sier han.


Bane Nor-sjefen: –Meget beklagelig

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor, sier det er meget beklagelig at entreprenørene nå har kommet i en krevende situasjon som følge av få oppdrag i markedet.

Konsernsjef Grom Frimannslund i Bane Nor. Foto: Madeleine Bergheim.

– Vi har stor forståelse for den utfordrende situasjonen

entreprenørene er i. Årsaken er at det i 2016 ble lagt ut veldig mye oppdrag i det eksterne markedet, mens det i 2017 har blitt betydelig mindre, sier Frimannslund til Byggeindustrien.

Tok opp problematikken i sommer

Bane Nor-sjefen gikk i sommer ut i en artikkel i Jernbanemagasinet der han blant annet tok opp viktigheten av at både Bane Nor og entreprenørene får langsiktige og forutsigbare rammevilkår.

– Med stor usikkerhet knyttet til årlige budsjetter klarer vi ikke å hente ut effektiviseringsgevinster i markedet. Når vi ikke vet hvilke rammer vi har før i oktober, kan det føre det til en opphopning av anbud i første kvartal hvor mange oppdrag konkurranseutsettes samtidig. Entreprenørene vet ikke hvilke anbud som legges ut, hvilken størrelse de har eller når de kommer. Kortsiktige avtaler gjør det svært vanskelig å investere i kostbare maskiner, uttalte Frimannslund til Jernbanemagasinet.

Vil ha på plass jernbanereform

Frimannslund sier til Byggeindustrien at de opplever at både Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet har stor forståelse for de utfordringene et uforutsigbart drift og vedlikeholdsmarked gir, men han må erkjenne at en løsning på utfordringen ennå ikke har materialisert seg.

– Vi vil ha på plass forutsetningene i jernbanereformen. Den legger opp til langsiktige og forutsigbare rammevilkår gjennom fireårige avtaler. Da kan vi inngå langsiktige kontrakter med entreprenørene og vi kan få ut kontrakter tidligere. Situasjonen nå er at vi i stor grad må avvente planleggingen av 2018 frem til vi vet hvor mye vi får gjennom statsbudsjettet. Dette gir ikke forutsigbare rammevilkår for entreprenørene, sier Frimannslund, og tilføyer at dette er en problemstilling de håper å ha løst i løpet av året.

Skal avklare egen rolle

– EBA og entreprenørene mener Bane Nor bidrar til usikkerheten i markedet ved at dere fortsetter å ta en stor del av drift og vedlikeholdskaka med egen organisasjon. Vil dette vedvare?

– Det har blitt gjennomført en utredning som ser på ulike modeller knyttet til vår rolle i drift og vedlikeholdsmarkedet. Rapporten er ikke ferdig behandlet internt, men den vil være viktig for hva Bane Nor skal gjør og ikke gjøre i fremtiden, svarer Frimannslund.