Store utfordringer for de «små» fagene

En av de største utfordringene for den norske byggenæringen er å sikre nok fagarbeidere og nye ansatte med den riktige kompetansen. Ekstra utfordrende er det for de mindre fagene.

Byggenæringen har vært gjennom en vedvarende oppgangsperiode over lang tid – det blir flere oppdrag - og mange større oppdrag. Dette er en tendens som vil vedvare også i tiden fremover - og for å klare å ta hånd om alle disse oppgavene er det nødvendig at vi har nok fagarbeidere til å utføre jobbene. Det har vært utfordrende - men vil bli enda mer krevende i tiden fremover. Gjennom mange år har færre ønsket å ta seg en fagutdanning – selv om det er å håpe at en negativ lengre tendens er i ferd med å snu. De senere års utvikling gir i hvert en viss grunn til en optimisme.

Utenlandske arbeidere har hjulpet oss de siste 15-20 årene - men vi kan ikke regne med eller gjøres oss avhengige av denne bistanden også i tiden fremover. Spesielt mange av de mindre fagene har hatt et stort innslag av utenlandske arbeidere. Når det nå ser ut til at disse i mindre grad ønsker å komme til Norge for å jobbe, vil det stille oss i en vanskelig posisjon. Blant annet er det polske hjemlige markedet langt bedre enn tidligere, og dermed er det flere som heller velger å bli hjemme for å jobbe. Det rammer oss.

Et av de mindre fagene som nå roper varsku, er innen takbransjen. På en samling i regi av flere av de større takaktørene, sammen med Takentreprenørenes forening (TEF), kom det frem at de sliter med å rekruttere lærlinger, og er bekymret for at små byggfag stilles i skyggen av de store. De er nå bekymret for utviklingen på vegne av de små fagene. Det er forståelig. Ofte er det de store fagene, som vinner kampen om oppmerksomheten – og da også kampen om søkerne. Det går ut over de små, spesielt når totaltilfanget er så lavt som vi har sett de senere årene. Men det er ikke bare takfagene som er utsatt, det gjelder flere av spesialfagene – som ofte havner utenfor søkelyset.

Det er derfor viktig at vi passer på at de mindre nisjene også vinner frem og vises i den offentlige debatten – og at de blir husket på av skolerådgiverne, foreldrene og selvsagt alle de som jobber for å rekruttere nye medarbeidere inn mot hele byggenæringen.

Dette er naturligvis også et ansvar for den enkelte bransje, og ikke minst for virksomhetene selv. Man må hele tiden jobbe for rekruttering, sørge for å vise igjen i markedet og lokalmiljøet – og satse på å utvikle gode kulturer i firmaene gjennom å bygge opp en sunn, seriøs og attraktiv bransje. Det er ikke lett – men det er ikke noen vei utenom å jobbe hardt og målrettet over tid. Og så må selvsagt myndighetene og de større bransjeorganisasjonene støtte opp under dette slik at også de mindre fagene får den drahjelp i arbeidet med å sikre den nødvendige arbeidskraften og kompetansen som trengs. Uten de mindre fagene vil også resten av næringen stoppe opp og ikke klare å ta på seg de oppgavene samfunnet forventer og trenger.