Stor innovasjonskraft i byggenæringen

Hver eneste dag og hver eneste time legges det ned et stort arbeid i å utvikle prosesser og produkter innen byggenæringen som gjør at vi kan bygge bedre, smartere, mer effektivt og mer økonomisk. Dette utviklingsarbeidet blir ofte i for stor grad "gjemt" unna oppmerksomheten til de store massene i næringen.

Det jobber rundt 240.000 personer i den norske byggenæringen. Overraskende mange av disse er på en eller annen måte involvert i å videreutvikle både arbeidsmetoder og produktgrupper som hver eneste dag benyttes for å skape verkene næringen står bak. Dette arbeidet kan bli gjennomført på flere ulike måter. Noe av dette arbeidet skjer nesten umerkelig med små, men likevel viktige, steg rundt om på landets byggeplasser. Gode arbeidsmetoder videreutvikles stadig til å bli sikrere, mer effektive og som gir et bedre sluttprodukt. Det kan skje som en del av den daglige produksjonen, gjennom arbeidet ute i felten, hos de som virkelig skaper verdiene i næringen. Små prosesser vil hele tiden stadig forbedres. Dette er ikke alltid lett å vise til – og man kan ofte ikke peke på hvor nyskapingen skjedde eller når – men over tid kan endringene være store – og dette er arbeid som ofte vil spre seg rundt om i hele næringen – mellom de ulike firmaene og landsdelene.

Andre utviklingstrekk kan komme gjennom fornyelsen av byggevarene og produktene som benyttes til å bygge næringen på ulike måter. Endringene innen dette feltet har vært enorme, og de har bare tiltatt i kraft de senere årene. Dette vil også fortsette å øke i omfang i årene fremover. Vi vil få både sterkere, mer effektive og ikke minst mer miljøvennlige produkter og produktgrupper enn tidligere. Her er konkurransen om å ligge helt i font meget sterk, både i Norge og på internasjonal basis. Det er nettopp innen dette feltet konkurransen er hardest – og presset om hele tiden å utvikle seg sterkest. Derfor er innovasjonskraften også innen denne delen av næringen så stor. Dette virker også selvforsterkende – og konkurransebildet vil bli enda mer krevende i tiden fremover – men gevinstene vil også bli store for de flinkeste og de som evne å se fremover og jobbe for å hele tiden å fornye seg.

Dessuten har vi også gruppen som har som oppgave hele tiden å forske og utvikle både arbeidsmetodikker, produkter og materialenes egenskaper. Nettopp endringene i våre sentrale byggematerialer, og sammensetningen rundt disse materialene, har enorm innflytelse på hvordan vi skal bygge de ferdige resultatene. Utviklingen innen både betong, tre, stål og glass har vært stor – selv om vi kanskje ikke merker de store endringene fra måned til måned – eller at vi kan si at her skjedde det store kvantesprang i utviklingen. Også dette går over tid – men tenk på de enorme endringene det for eksempel har vært i bruken av betong og hvordan man har endret betongens egenskaper og mulighetsrommet for dette byggematerialet gjennom de siste 20-30 årene. Bruksmønsteret har i stor grad endret karakter – og ikke minst hvordan vi støper og under hvilke klimatiske forhold.

I Byggeindustrien, og her på bygg.no, forteller vi blant annet om hvordan man gjennom forskningsprosjektet ”Durable Aluminum Reinforced Environmentally-friendly Concrete Construction” (DARE2C) ser på bruken av betong egnet for aluminiumarmering, som kan åpne for helt nye bruksområder. Her jobber man blant annet med en blanding hvor 55 prosent av sementen erstattes med kalsinert blåleire. Denne typen forskningsprosjekter kan føre til endringer rundt hvordan vi bruker våre materialer – både på kort og lang sikt. Det finnens flere lignende forskningsarbeider, både som tidligere har skjedd, men også pågående.

Vi må bli flinkere til å få frem alt det gode arbeidet som gjøres for å forbedre produktene og prosessene i næringen. Det foregår hele tiden et stort stykke arbeid som virkelig er med på å løfte næringen fremover. Da er det også viktig å vise frem hva som gjøres. Det fortjener både de som står bak disse arbeidene - men skal man få full effekt av jobben som gjøres, må flere få vite om dette for å kunne hente ut det maksimale potensialet i arbeidet som gjennomføres.