– Stor fare for miljøkriminalitet

Miljødirektoratet framhever tre områder der det er stor fare for miljøkriminalitet med betydelige muligheter for økonomisk utbytte.

Dette gjelder ulovlig handel med truede dyre- og plantearter, ulovlig håndtering av avfall og omsetning av produkter med ulovlig innhold av helsefarlige stoffer.

Miljødirektoratet kommer med denne vurderingen i et brev Justis- og beredskapsdepartementet. Brevet er et innspill til departementets nye handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) varslet nylig at en slik handlingsplan skal legges fram i november i år, blant annet med forslag om endring og innføring av nye rettsregler.

Misnøye med politiet

Miljødirektoratet benytter anledningen til også å uttrykke misnøye både med politiets innsats mot miljøkriminalitet, milde straffebestemmelser og for korte foreldelsesfrister for lovbrudd. Politiet prioriterer miljøkriminalitet for lavt, særlig i små politidistrikt, hevder direktoratet.

"Miljødirektoratet har erfart at saker er blitt henlagt på bakgrunn av manglende kunnskap om CITES og at politiet prioriterer mer klassisk kriminalitet», heter det i brevet.

CITES er navnet på den internasjonale konvensjonen som regulerer handelen med truede arter. Som eksempler på handel i strid med CITES-reglene nevner Miljødirektoratet eksport av hvalkjøtt, import av krokodillekjøtt, og handel med trevarer og helsekost. Brudd på disse reglene er et økende problem både nasjonalt og internasjonalt.

«Denne typen handel bidrar direkte til utryddelsen av arter og er ofte knyttet opp mot både organisert og økonomisk kriminalitet», skriver direktoratet videre.

Ulovlig dumping

Miljødirektoratet skriver at profittmotivert avfallskriminalitet skjer blant annet ved ulovlig dumping av avfall i sjø eller på land eller ved ulovlig brenning av avfall.

Lovbrudd kan også foregå ved ulovlig eksport av elektrisk og elektronisk avfall. Her kan profittmotivet være å tjene penger på avfallet ved videresalg av brukte produkter i mindre utviklede land. Det er velkjent at denne typen eksport i stor grad fører til forurensning og forsøpling i mottakerlandet, skriver direktoratet.

Heve strafferammer

Miljømyndighetene har allerede foreslått at strafferammen for ulovlige grensekryssende forsendelser blir hevet fra bøter og fengsel inntil tre måneder til bøter og fengsel inntil to år.

Direktoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å foreslå en heving av strafferammen i forurensningsloven og foreslå en hjemmel for overtredelsesgebyr. Direktoratet skal levere sitt forslag til departementet i slutten av 2014. Det videre arbeidet med disse forslagene bør inngå som et tiltak i den nye handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet, mener direktoratet.

Det samme bør etter direktoratets mening også skje med forslag som skal legges fram om heving av strafferammen i produktkontrolloven, som blant annet tar sikte på å hindre at produkter forårsaker helseskade og miljøforstyrrelser.