Vil de nye, statlige planretningslinjene bidra til økt boligbygging, spør administrerende direktør Thor Eek, i NBBL (foto: NBBL)

Statlig styring eller lokal frihet?

- Politikere vil ha økt boligbygging, helt til dilemmaene dukker opp, sier administrerende direktør Thor Eek i NBBL.

Eksempler på dilemmaer er jordvern, naboprotester, kommunegrenser, innsigelser og finansiering. Det kanskje aller største dilemmaet nasjonale politikere står overfor er statlig styring versus lokal frihet, mener Eek.

- For å øke boligforsyningen i pressområder må utbygging av boliger rundt viktige kollektivknutepunkter prioriteres sterkere. Det er derfor avgjørende at regjeringen som har sterk fokus på lokal frihet, samtidig ser nødvendigheten av at statlige retningslinjer prioriteres i kommunene og gis forrang når dilemmaene dukker opp i kommunene, sier han.

Kan kommunene gjøre som de vil?

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), har i mange år ønsket at det kommer et forpliktende avtaleverk mellom stat og kommuner. Slik blir det lettere å utvikle attraktive boligområder med nærhet til kollektivtransport.

- Regjeringens nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig -, areal og transportplanlegging er en start på akkurat det, men det er ikke hele svaret. Det er bra at bolig er med. Men det er når lokalpolitikere skal følge opp retningslinjene i praksis, og dilemmaene dukker opp, at jobben virkelig begynner, understreker Eek.

Bedre samordning av bolig og infrastruktur tilsier at det må bygges flere boliger rundt eksisterende bebyggelse og kollektivstansport. Det betyr fortetting og bygging i høyden. Slikt skaper konflikt.

- De siste ukers debatt rundt OBOS sine planer om høyhus på Majorstua er et godt eksempel på slik motstand, mener han.

Fordi det er mye «bør» og lite «skal» i retningslinjene frykter Eek at kommunene vil vurdere hvor strengt de skal tolke retningslinjene i praktisk politikk lokalt. Det kan føre til at nødvendig satsing på mer boligbygging taper.

Nye regionbyer må til

Klima- og miljøvernminister Trine Sundtoft skrev et innlegg sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i Aftenposten. Her slo de fast at det ikke er byene som er problemet, men byutviklingen.

- Sentrale politikere ønsker å utvikle regionbyer i Oslo og omegn. De mener det må til dersom vi skal dekke behovet som befolkningsveksten og urbaniseringen skaper. Hvilke problemstillinger kommer disse regionbyene til å møte lokalt? spør Eek

Han bruker Ås kommune i Akershus som eksempel. Her planlegges en av de nye regionbyene. Eek tror jordvernet vil komme til å bli en utfordring her. Hvor villige er nasjonale myndigheter til å sette krav til lokalpolitikerne om at boliger skal prioriteres foran dyrka mark? Sikrer de nye planretningslinjene dette? Eller er det nødvendig med nye statlige virkemidler som kan kompensere for nødvendig nedbygging av matjord?

- Jordvernet er bare ett av dilemmaene de lokale politikerne står overfor, men det alene skaper sterke følelser. En undersøkelse Ipsos MMI gjennomførte for NBBL i sommer viste at bare 8 prosent av de spurte svarte ja til boligbygging på dyrket mark, sier han.

NBBL og Thor Eek synes det er betimelig å stille spørsmålet om de nye statlige planretningslinjene vil bidra til økt boligbygging. Eller stopper det opp ved de samme dilemmaene uansett?

27. november kan det forhåpentligvis komme flere svar. Da kommer sentrale politikere til NBBLs frokostmøte for nettopp å diskutere om de nye statlige planretningslinjene kommer til å føre til en ny giv for bolig og byutviklingen.