Ill. Justis- og beredskapsdepartementet/politiets nasjonale beredskapssenter

Skoler og barnehager frykter støy fra en million skudd ved nytt beredskapssenter

Det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud mellom Ski og Oppegård skaper frykt i nærmiljøet. Seks skoler og barnehager i nærmiljøet tror en million skudd like ved vil svekke barnas oppvekstmiljø.

På et informasjonsmøte på Tårnåsen skole, en skole som kun ligger 800 meter fra det planlagte senteret, presenterte politiet tall for hvor mange skudd man kan komme til å fyre av hver dag ved senteret. Det dreier seg om en million skudd i året, eller rundt 400 skudd i timen. Det er sagt at det vil bli skutt mellom 07.00 og 19.00 på hverdager, men ikke i helger eller på helligdager. I tillegg kommer rundt 2.250 helikopterbevegelser i året.

På møtet fikk de over 300 fremmøtte vite at det viktigste støytiltaket man planla var å bygge gapahuker i skogen mellom senteret og skolen. Men beboere og kommunen ønsker seg adskillig sterke kost enn dette.

– Hovedpunktet vårt er at vi må gjøre noe med støyen. Diskusjonen om lokasjon er nok over, men vi mener det helt klart er mulig å gjøre noe med støyen og tiltak for dette. Det er snakk om et pengespørsmål, og det er dét som er budskapet vårt, sier Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold til Oppegård Avis.

Oppegård kommune har også anbefalt departementet at planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter som er lagt ut på høring, ikke bør godkjennes. De mener det ikke ivaretar de gjeldende støygrensene i kommuneplanene til Oppegård og Ski, og at forslaget vil føre til at mange blir plaget av støy og at nærfriluftsområder blir sterkt forringet.

FAU-representanter fra skolene er blant de som har reagert kraftigst. De krever at skytebanene blir bygget med tak.

Justis- og beredskapsdepartementet sier til samme avis at de fortsatt vurderer hvilke ytterligere tiltak mot støy de skal sette inn slik at senteret ikke oppleves som en plagsom støykilde.