Per Olaf Lundteigen (t.v.) i samtale med BNLs Jon Sandnes på årsmøtet i Buskerud SP lørdag formiddag.

Senterpartiet lanserer lovforslag for å redusere bruken av innleie - får støtte av BNL og Fellesforbundet

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen presenterte lørdag formiddag et nytt lovforslag for å redusere anledningen til å benytte innleie fra bemanningsselskaper. Han får støtte både fra Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet.

Som kjent har flere partier på Stortinget gjennom ulike representantforslag fra Rødt, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet tatt til orde for reguleringer av bemanningsbransjen. Noen ønsker å forby bruk av innleie totalt over hele landet, mens andre peker på at man trenger et forbud på deler av Østlandet eventuelt for en tidsbestemt periode. Nylig ble det gjennomført en høring i Arbeids- og sosialkomiteen rundt saken. Komiteen skal nå bruke tiden frem til 1. mars for å avgi sin innstilling og det er lagt opp til debatt om saken i Stortinget 15. mars. 

Lundteigen er saksordfører
Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er saksordfører for behandlingen rundt beskrivelsen av denne saken i Arbeids- og sosialkomitéen, mens Fremskrittspartiets Erlend Wiborg er saksordfører for arbeidet med selve lovendringene.

På Buskeruds SPs årsmøte lanserte Lundteigen lørdag formiddag et nytt forslag til lovendringer rundt bruken av innleie. Han har vært i tett dialog med både Fellesforbundet og BNL rundt utformingen av forslaget – og håper nå på støtte fra opposisjonspartiene i komiteen rundt forslaget, og ikke minst at de kan få med seg Kristelig Folkeparti på laget når dette sakskomplekset skal opp til behandling i Stortinget 15. mars. KrF sitter på vippen i denne saken, men er ikke representert i komiteen.

- Vi tror også det er flere punkter i dette forslaget som burde kunne støttes av regjeringspartiene. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv. Dette krever en strengere lovgivning enn i dag, slår Lundteigen fast.

Han peker på at den den viktigste innstrammingen de gjør, er at man ikke i så stor grad som i dag skal få mulighet å dekke midlertidighet når virksomhetene skal utføre oppdrag.

- Med dette forslaget strammer vi inn en utgliding som har skjedd, og som vil kunne undergrave hele den tradisjonelle byggenæringen om dette får fortsette. Om utviklingen fortsetter vil vi i enda større grad kunne oppleve at selskaper kun har en ledelse og leier inn folk for å utføre oppgavene, sier Lundteigen. Han understreker samtidig at det vil bli mulighet til å dekke inn vikariater via innleie, slik intensjonen i utgangspunktet har vært.

Forslagene til Lundteigen lyder som følger:
* Faste ansettelser defineres i loven som løpende og tidsbegrenset, med lovens regler for oppsigelsesvern, samt forutsigbarhet for et reelt stillingsomfang.

(Lundteigen har her samme definisjon som i regjeringens høringsnotat sommeren 2017.)

* Bruk av midlertidige ansettelser reduseres og arbeidsmiljøloven §14 - 9 (l) f strykes.

(§ 14-9 om midlertidig ansettelse (1), sier i dag at arbeidstaker skal ansettes fast, men at avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås, blant annet gjennom punktet f - for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Dette punktet (f) foreslås nå strøket i sin helhet. Bokstav f var sentral i fagforeningenes generalstreik mot lovendringer i arbeidsmiljøloven vinteren 2015.)

* Bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til §14-12 innsnevres.

(Her heter det blant annet at innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 andre ledd bokstav b - for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat). Her heter det ikke minst også at det er i virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. Dette vil kunne føre til store endringer i forhold til hvordan dette fungerer i dag).

* Det skal bli umulig å bruke ansettelsesformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag for bemanningsforetakene.

(Bemanningsforetakenes ansettelseskontrakter av typen «fast ansatt uten lønn mellom oppdrag» blir dermed ulovlig.) 

* Kollektiv søksmålsrett gjeninnføres for fagforening som har medlem i en virksomhet som har leid inn arbeidsfolk fra bemanningsforetak.

* Arbeidstilsynets adgang til pålegg og andre vedtak etter § 18-6 i arbeidsmiljøloven utvides og skal gjelde bemanningsforetak etter § 14-12, og likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak etter § 14-12 a.

(Arbeidstilsynet gis påleggskompetanse for all innleie fra bemanningsforetak inkl. likebehandlingsregelverket ved innleie (14-12 a).)

- Jobbet bredt
Lundteigen sier til Byggeindustrien at de har jobbet bredt for å sikre støtte til dette forslaget til en resolusjon, og at de har fått frem et balansert forslag.

- Kjernen i det vi nå diskuterer er grunnlaget for behovet for faste ansettelser. Dette krever strengere lover enn vi har i dag. Gjennom det nye lovforslaget har vi arbeidet for å gjøre konkret endringer i et komplekst saksbilde, påpeker Lundteigen.

Får støtte fra BNL og Fellesforbundet
BNLs Jon Sandnes var til stede på årsmøtet i Buskerud SP, og sier de vil støtte opp om Lundteigens forslag.

- Vi mener dette forslaget treffer godt og vil kunne bidra til å rydde opp slik at vi er sikret like konkurransevilkår, noe vi ikke har nå. Forslaget til lovendringer som ble presentert her i dag vil kunne gi en stor grad av trygghet, og bidra til å skape en ro rundt denne problematikken, sier Sandnes.

Han forteller at lovforslaget har bred støtte innad i BNL både blant bransjeorganisasjonene og i BNL-styret.

Han trekker blant annet frem punktene om at det skal bli umulig å bruke ansettelsesformen fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag for bemanningsselskapene og at det er i virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett som inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie som viktige.

- Med dette forlaget vil kunne rydde opp i en uheldig utvikling og i større grad skape en byggenæring der fast ansettelse virkelig er hovedregelen, men hvor vi samtidig også får muligheten til å kunne ta unna toppene, sier Sandnes.

Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad. Foto: Trond Joelson

Nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad, skriver i en e-post til Byggeindustrien at de kjenner innholdet i forslaget godt og at det er helt i tråd med de tiltak de mener må til for å ivareta hovedregelen om faste ansettelser, begrense bemanningsbransjen og styrke det organiserte arbeidslivet.

- Spesielt viktig mener vi forslaget om at adgangen til innleie heves til landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, legger Krogstad til.

Han peker på at det nå er flere forslag som vil bli fremmet for Stortinget.

- Fellesforbundet støtter de ulike forslagene, fra endring av regelverket til forbud for Oslo, og har forhåpninger til at de oppnår flertall, legger Krogstad til.

Frykter konsekvensene
Jon Sandnes frykter konsekvensene om man ikke klarer å bli enige om enn innsnevring av dagens regelverk.

- Om man ikke klarer å få tettet hullene i loven, så vil vi risikere å få en situasjon der en rekke virksomheter velger å si opp sine fagfolk og heller etablere utleieselskaper og leie inn personell for på denne måten å løse oppdragene. Slik kan vi ikke ha det. Vi må få på plass like konkurransevilkår som bygger opp under regelen om fast ansatte fagfolk og en god rekruttering inn til næringen. Dette er avgjørende for næringens fremtid – og forslaget som nå er lagt frem vil kunne bygge opp under en slik utvikling, mener Sandnes.

Han anmoder nå alle partiene som sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om å kjenne sin besøkelsestid og å støtte opp om lovendringene.