RIF savner energidokumentasjon

RIF vil ha mer dokumentasjon og fokus på virkelig forbruk inn i debatten om energieffektivisering i bygg.

- Vi kan ikke forvente at vi vil oppnå besparelser i energibruken i bygg før vi foretar oss noe drastisk, advarer adm. direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

RIFs rådgivningseksperter har beregnet at det er stor differanse, ofte mellom 50 og 70 prosent, mellom teoretisk og virkelig energibruk. Årsaken er blant annet at det i dag ikke finnes omforent viten eller praksis for å dokumentere faktisk energibruk, enkeltkomponenter eller årsak til avvik mellom teori og praksis.

- I dag er vi konsentrert om det teoretiske forbruket. Det er ingen krav til dokumentasjon av system og komponentytelser verken fra Enova eller Statens bygningstekniske etat. Vi mener dette må være feil. Det er det virkelige forbruket som er viktig, fremholder Hansteen.

RIF påpeker videre at omtrent alle FoU-midler har gått til produksjon av energi og til å finne opp nye systemer og ikke til hvordan redusere energibruken. Det er heller ikke brukt noen særlig forskningsmidler til å kartlegge om systemer virker.

- En forutsetning for å få til en reduksjon av energiforbruket, er at vi har omforente metoder, sier RIF-sjefen og lanserer ordningen "Energitesten".

For å få denne opp å stå må det utvikles kravspesifikasjoner for ytelser på byggkomponenter samt for byggkomponenter. Videre må det skaffes dokumentasjon for ytelser på byggkomponenter og tekniske systemer. Det må stilles krav til testmetoder og til omfanget av energimåling. Og endelig må det etableres et system for rapportering og oppfølging av energibruken.

RIFs energiekspert dr. ing. Ida Bryn hos Erichsen & Horgen AS har tidligere foreslått at myndighetene i samarbeid med representanter for byggenæringen utvikler denne Energitesten sammen.

RIF foreslår at Energitesten basert på de omforente metodene skal kunne følge bygget fra vugge til grav gjennom planlegging og utforming, utvelgelse av enkeltkomponenter, godkjenning overfor plan- og bygningslov, merkeordning og ved eventuelle Enova-tilskudd og i driftsfasen.

- Ordningen gir mulighet for samling av datagrunnlaget i en nasjonal database. På lengre sikt gir ordningen svært verdifull kunnskap som kan benyttes til produktutvikling, kompetanseutvikling og bedre undervisning. Energitesten vil også kunne gi Norge et godt renommé på dette feltet internasjonalt, og vil forsyne næringslivet og det offentlige med høy kompetanse, avslutter RIF-sjef Hansteen.