Ill. Østavind Arkitekter ASIll. Østavind Arkitekter ASIll. Østavind Arkitekter ASTore Trondsen (Hvaler Kommune) (t.v.) og Fredrik Martinsen (Ove Skår AS). Foto: Ove Skår AS

Ove Skår AS bygger ny skole for Hvaler kommune

Ove Skår AS har skrevet kontrakt med Hvaler kommune om å oppføre ny skole på Asmaløy for 1. til 7. trinn. Skolen skal oppføres i nær tilknytning til eksisterende ungdomsskole.

- Skoleutvidelsen skal erstatte Åttekanten- og Floren skole og vil dermed romme alle grunnskolelevene i Hvaler kommune, heter det i en pressemelding. Oppdraget er en hovedentreprise verdt om lag 107 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Det nye barnetrinnet er i to etasjer og er plassert syd for den eksisterende ungdomsskolen. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men vil være forbundet med den eksisterende skolen via et bibliotek med en åpen, overbygget gangpassasje. Dette skal gi en delvis skjermet adkomst mellom byggene. Barne- og ungdomsskolen vil få felles rektor og administrasjon. Administrasjonen får tilhold i 2. etasje i nybygget.

Det nye skolebygget planlegges oppført med yttervegger og etasjeskiller i massivtre, sammen med enkelte innvendige vegger (vindavstiving). Ellers vil innvendige vegger få en tradisjonell oppbygging med lette vegger, for størst mulig fleksibilitet i fremtiden. Hovedkroppen er prosjektert med flatt tak, mens klasseromsboksene får skrå pulttak. Nybygget får et samlet bruksareal på 5.210 kvadratmeter, fordelt over to etasjer. Deler av bygningen skal kun oppføres i én etasje, men vil forberedes for senere mulig påbygning.

Bygget er prosjektert med vannbåren varme i alle gulv, gulv på grunn i 1. etasje og massivtredekker med påstøp i 2. etasje. Varmeanlegget skal baseres på bergvarme og forsynes fra energibrønner som skal etableres på tomten, via ny energisentral i byggets 2. etasje.

Entreprisen gjennomføres som hovedentreprise med tiltransporterte, administrerte sideentrepriser med fremdrifts- og koordineringsansvar. Byggeperioden er 13 måneder, og oppstart var 2. mars 2020. Det vil bli komplettering av utomhusområdene utover våren 2021. Byggherren gjennomfører sin prøvedrift i perioden april – juni 2021. Skolen skal står klar åpning i august 2021.

Tore Trondsen (Hvaler Kommune) (t.v.) og Fredrik Martinsen (Ove Skår AS). Foto: Ove Skår AS