Foto: Trond Joelson

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2019 Lund+Slaatto for Munch Brygge

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris deles i år ut for sjette gang, og prisen gikk til Lund+ Slaatto Arkitekter for Munch Brygge. 

Pris- og stipendkomiteen har i år vurdert totalt fire prosjekter opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble to prosjekter valgt ut for befaring, inkludert en grundig presentasjon ved prosjektenes arkitekter. I de tilfeller hvor det har vært tvil om enkeltmedlemmers habilitet, er OAFs habilitetsrutiner fulgt.

Årets vinner representerer et urbant boligprosjekt i stor skala.

Komiteen ønsker å trekke frem følgende fire punkter som begrunnelse for årets pristildeling:

1. Urbane kvaliteter / byplangrep:
Prosjektet består av fire boligblokker fordelt over to kvartaler, delt av en diagonal gate. Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering.

Prosjektet sees som et kritisk innspill til strategier for byutvikling og utfordrer dagens retningslinjer for området når det gjelder definisjonen av en urban bebyggelse i plassering, volumbearbeiding og fargevalg. Blant annet ved bruk av integrerte skråstilte balkonger som danner fasadesjiktet, ved å differensiere høyder mot gateplanet og ved å trekke store deler av fasaden helt ned til gateplan.

2. Forhold mellom det offentlige og det private:
En baldakin i stål danner et tydelig skille mellom det private og det offentlige rom og hindrer at leiligheten i 2. etasje okkuperer det offentlige rommet under, samtidig som det hindrer innsyn i leiligheten.

Takterrassen er inndelt i ulike mindre soner som gjør dette uteområdet attraktivt som et fellesareal og håndtering av overvann. Takoppbygg i tegl og omsluttende plassbygde vegetasjonsbed med integrerte sittebenker former uterommene på en troverdig måte, med en robust utførelse av høy kvalitet.

3. Bokvaliteter:
De fire boligblokkene rammer inn et indre gårdsrom og består alle av en høy andel tospennere. Leilighetene er skråstilt i forhold til byggets fasadeliv som gir nesten alle leiligheter utsikt ut Oslofjorden. Balkongene fungerer som private uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Til tross for at planene ikke er spesielt store, er det et gjennomgående trekk at alle kjøkken har dagslys / utsikt.

Prosjektet tilstreber på en forbilledlig måte å tilføre kvaliteter til boligene med tilstrekkelig dagslys, utsyn og ved at nær sagt alle leiligheter er gjennomgående leiligheter.

4. Materialbruk:
I utformingen av fasadene og volumene, har valgt materiale og farge vært viktig. Fasadematerialet er i hovedsak tegl som er produsert spesielt til prosjektet. Teglen understreker byggets tyngde og soliditet. Arkitektene har latt teglen få en dominerende rolle ved å trekke teglforblendingen helt ned til bakkeplan og la den omslutte hjørner, balkonger og takoppbygg.

Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen samtidig som den er et varmt og taktilt innslag til områdets ellers kjølige palett.

Juryen uttaler videre:
«Munch Brygge er et sterkt prosjekt, som på en overbevisende måte sett i lys av andre kommersielle prosjekter synliggjør at det er vektlagt flere kvaliteter. Det må spesielt trekkes fram at prosjektet tilfører kvaliteter til nærmiljøet og byen. Med sin enkle detaljering, røffe bestandige materialbruk, og sin flotte skalering er det et forbildeprosjekt. Det å tørre å bygge et hus med kun tegl som materialmessig hovedelement er beundringsverdig. Dette til tross for store utfordringer underveis i myndighetsbehandlingen i nedfelling av byplankonsept, utforming av bygningsvolumer og farge- og materialbruk.»

Komiteen ønsker samtidig å berømme byggherre Stor Oslo Eiendom, for vilje til å satse på et prosjekt som beveget seg utover grensene for det opprinnelige oppdraget. Prosjektet anses som et viktig innspill til byplanstrategien.

Prisen har som formål å rette oppmerksomhet mot 1) Arkitektur – og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, 2) Sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og 3) Våre bygde omgivelser som helhet.

Fredag
Prisen ble utdelt under en seremoni på Arkitektenes Hus fredag. Det er et rødt mursteinsbygg over to kvartaler som utnevnes som årets prosjekt av Oslo-arkitektene. Bygget ligger i smørøyet i Bjørvika mellom Operaen og det nye Munch-museet. Med sine karakteristiske røde teglfasader har prosjektet fått mye oppmerksomhet for å være sjeldent fargerikt i bydelen ellers kritisert for å være grå og trist.

Prosjektet består av fire boligblokker fordelt over to kvartaler, delt av en diagonal gate. 

-Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering, sier Espen Pedersen, arkitekt og leder hos Lund+Slaatto Arkitekter.

Prosjektet stod ferdig bare for noen måneder siden og består av boliger, en barnehage, i tillegg til næringslokaler på gateplan.

- Det er Stor Oslo Eiendom som er tiltakshaver bak bygget og berømmes av komiteen for viljen til å satse på et nytenkende og ukonvensjonelt prosjekt. Formann for OAF arkitektforening, Joakim Skajaa, er glad over juryens beslutning og mener prosjektet er et forbildeprosjekt for byens utvikling. Prosjektet er et viktig innspill til byplanstrategien, avslutter han.

Juryen består av:
Mari Nysveen Hellum
Arild Walther Jacobsen
Kathrine Næss
Knut Hjeltnes
Annette Brodersen