Kværnerdammen borettslag i Oslo. Foto: Jiri Havran

Kværnerdammen borettslag i Oslo. Foto: Jiri Havran

OBOS-prisene falt i juli

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 0,1 prosent fra juni til juli. På landsbasis falt prisene med 0,7 prosent.

Fakta

* I Oslo har OBOS-prisene så langt i år steget med 10,3 prosent.
* De tolv siste månedene er oppgangen 5,2 prosent.
* I gjennomsnitt har Oslo-prisene i juli steget med 0,9 prosent det siste tiåret.
* På landsbasis har prisene steget 4,7 prosent de tolv siste månedene.
* Hittil i år er prisene på landsbasis opp 10,6 prosent.
* Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i juli var 79 971 kroner i Oslo-området og 68 727 kroner på landsbasis.

– Utflatingen i prisene for OBOS-boliger i Oslo fortsatte i juli. Prisene stod også tilnærmet stille i juni etter en kraftig prisoppgang i mai. Dette var omtrent som ventet, men litt svakere enn prisutviklingen tidligere år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

I meldingen pekes det på at tallene for juli må tolkes med varsomhet på grunn av færre registrerte salg enn ellers i året.

Ifølge Monsvold var det lavere aktivitet i bruktmarkedet for OBOS-boliger i Oslo i juli enn normalt. Man må tilbake til før 2016 for å finne like få registrerte salg i juli som i år.

– Det lave antallet omsetninger er trolig en konsekvens av høye priser og at det fortsatt er få boliger til salgs. Samtidig blir boligene som ligger ute solgt raskt. Dette tyder på at tilbudet er for lavt, sier Monsvold.

Hun mener den svake tilbudssiden først og fremst må ses i lys av at det er blitt solgt svært mange boliger de siste par årene. I tillegg er det bare ferdigstilt i underkant av 1200 nye boliger totalt i Oslo første halvår i år.

– Det har ikke kommet så få nye boliger ut i markedet siden 2015. Når det blir satt i gang bygging av så få boliger som nå, blir konsekvensen at det i årene framover kommer få nye leiligheter ut i markedet. Vi må helt tilbake til 2010 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo første halvår. Få regulerte boliger, høye byggekostnader, renteoppgang og mangel på arbeidskraft gjør at det trolig vil bli bygget for lite i hovedstaden framover.

Andelen som brukte forkjøpsretten falt i juli og var på 26,4 prosent, mot 32,1 prosent i juni i år.

– Det tyder på at markedet er noe roligere, noe som er typisk for juli. Samtidig tyder oppgangen fra 21,5 prosent i juli i fjor på at etterspørselen etter boliger holder seg godt oppe til juli å være, skriver OBOS.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Monsvold tror redusert kjøpekraft som følge av renteoppgang og kraftig stigning i konsumprisene, vil dempe boligprisene framover.

– Høy sysselsetting, økt lønnsvekst og befolkningsøkning vil trekke i motsatt retning. Lavt nyboligtilbud, særlig i hovedstaden, vil også bidra til at en eventuell prisnedgang sannsynligvis blir liten. Vi venter at prisene kan øke litt i august og falle noe utover høsten i tråd med vanlig sesongmønster. Neste år tror vi på en relativt flat prisutvikling.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, tror det blir selgers marked også i august.

– Hadde vi blitt spurt i midten av juli, ville vi trodd på prisoppgang. Det som legges ut i markedet selges raskt. Vi opplever at kjøpersiden er stor, noe som veier opp for økte renter.