Illustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier vil ha mer handlingsrom – har fått grønt lys for å planlegge E18-strekning for 100 km/t

Nye Veier skal planlegge og bygge ny E18 Tvedestrand-Bamble. Utgangspunktet for planarbeidet har hittil vært firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Nye Veier har imidlertid ønsket mer handlingsrom i valg av veiløsninger og søkte fravik fra gjeldende håndbøker.

Vegdirektoratet har i et brev som svar på fravikssøknaden nå gitt grønt lys for at strekningen kan planlegges for fartsgrense 100 km/t, opplyser Nye Veier i en pressemelding.

– Nå får vi mer handlingsrom til å utvikle et godt prosjekt og i valg av veiløsninger på denne strekningen. Vi vurderer to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er å vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Det andre er optimalisering av reguleringsplanforslaget fra 2021. I begge tilfeller er veinormalene en utfordring siden dagens bestemmelser ikke gir anledning til å bygge vei med fartsgrense 100 km/t, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

– Vi må bygge veier for fremtiden og det er bra at Vegdirektoratet åpner opp for mer fleksibilitet. Vi mener likevel at Vegdirektoratet ikke går langt nok for på dette prosjektet må vi fremdeles søke om fravik for enkeltelementer. Det kommer vi nok til å gjøre og det er en del av de faglige vurderingene vi gjør, fortsetter hun.

Den aktuelle strekningen går gjennom seks kommuner og det pågår arbeid med verdioptimalisering for i større grad å hensynta klima- og miljøfaktorer og samtidig oppnå et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, skriver Nye Veier i meldingen.

– Nye Veier har etterlyst mer handlingsrom for veibygging i Norge og dette er et skritt i riktig retning. Vi må utvikle prosjekter som svarer på de utfordringene som skal løses i de områdene vi skal planlegge og bygge vei. Det er flere utfordringer med dagens krav til veistandard slik de framkommer i veinormalene. Veinormalene tar ikke nok hensyn til kostnader og konsekvenser for klima og miljø, som kan variere stort mellom strekninger og prosjekter. Vi må bygge riktig veistandard ved første forsøk og det er mulighetene til helhetlige vurderinger vi etterlyser, vektlegger Hellestøl.