Asbjørn Heieraas. Foto: Liv Unni Tveitane
Asbjørn Heieraas. Foto: Liv Unni Tveitane

Stort E18-prosjekt blir for dyrt – Nye Veier må se på prosjektet på nytt

Nye Veier er i gang med å optimalisere planene for E18 Tvedstrand-Bamble etter at prisen økte med flere milliarder etter en innspillsrunde.

Nye Veier har startet arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Hensikten er å bidra til at den planlagte veien skal bli et realiserbart veiutbyggingsprosjekt. På bakgrunn av møter med styret i det interkommunale plansamarbeidet høsten 2021 har Nye Veier jobbet videre med en framdriftsplan.

- Vi skal snu alle steiner for å gjøre dette til et realiserbart utbyggingsprosjekt innen kostnadsrammene og for å øke bærekraften i prosjektet, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier i en pressemelding.

- Summen av innkomne merknader og innsigelser på det foreliggende planforslaget viser at det ikke er tilslutning til forslaget som det foreligger. Rammen for prosjektet er 11, 3 milliarder kroner i tråd med den vedtatte bompengeproposisjonen. Kommunenes innspill i høringsperioden alene beløper seg til ytterligere om lag 3,5 milliarder kroner utover kostnadsrammen. I tillegg kommer innspill og innsigelser fra øvrige aktører og myndigheter. Dette betyr at vi per i dag ikke har et gjennomførbart prosjekt og det sier seg selv at vi må ta en ny runde for å se på hvordan vi kan utvikle og optimalisere prosjektet. De nærmeste 5-8 månedene skal Nye Veier sammen med vår rådgiver Sweco jobbe med verdioptimalisering av prosjektet, legger han til.

Hovedhensikten med arbeidet framover er å utvikle prosjektet ny E18 Tvedestrand-Bamble slik at det blir økonomisk realiserbart og at bærekraften i prosjektet øker.

- Nye Veier skal derfor vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Videre skal vi gjennomføre en verdianalyse på eksisterende reguleringsplanforslag. Dette innebærer å vurdere muligheter for kostnadsreduksjoner og opprettholde nytten for trafikantene i form av redusert reisetid og økt trafikksikkerhet. Til slutt skal vi vurdere merknadene og innsigelsene på eksisterende reguleringsplanforslag. Særlig på dette siste punktet trenger Nye Veier drahjelp og oppfordrer kommunene og øvrige myndigheter til å være løsningsorienterte, sier Heieraas.

Et viktig område i Nye Veiers klima- og miljøstrategi er mål og tiltak for å øke bærekraften i prosjektene. Innen området arealbeslag og naturmangfold er et av målene å redusere den negative påvirkningen på verdifulle arealer og naturmangfold. Det er også et mål at Nye Veier skal arbeide for økt gjenbruk der det er grunnlag for det. Begge disse målene er det mulig å oppnå gjennom arbeidet med verdioptimalisering for ny E18 Tvedestrand-Bamble, skriver de i meldingen.

Kommunene i det interkommunale plansamarbeidet har sluttet seg til Nye Veier sin anbefaling om å se på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei.