Nye Veier ønsker å legge ny E6 i en cirka 4,4 kilometer lang tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.
Nye Veier ønsker å legge ny E6 i en cirka 4,4 kilometer lang tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.Kart: Nye Veier.

Nye Veier går for lang tunnel ved E6-prosjekt

Nye Veier vil jobbe videre med traséalternativet der E6-strekningen Korporalsbrua - Gyllan i Midtre Gauldal kommune legges i lang tunnel gjennom Mannfjellet.

Nye Veier skal bygge cirka 16 kilometer ny E6 fra Korporalsbrua til Gyllan i Trøndelag. I cirka ett år har det blitt jobbet med to traséalternativer forbi Støren.

I det ene alternativet går E6 gjennom Støren sentrum, mens det andre forslaget går ut på å legge E6 i en cirka 4,4 kilometer lang tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren sentrum.

Kommunestyret i Midtre Gauldal ble denne uken orientert om at Nye Veier ønsker å kun gå videre med tunnelalternativet, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Minst miljøpåvirkning og billigst

Ifølge Nye Veier gir tunnelalternativet minst påvirkning på ytre miljø, cirka 25 prosent mindre klimagassutslipp, økt netto nytte på cirka 1,3 milliarder kroner og en kostnadsbesparelse på cirka 430 millioner kroner i forhold til løsningen med E6 gjennom sentrum.

Med tunnel blir kjørelengden innkortet med 2,3 kilometer. Det gir kortere reisetid, og det er dette som i hovedsak står for nytteøkningen. Redusert utbyggingskostnad bidrar også vesentlig til dette, skriver Nye Veier i meldingen.

Silingsrapport

Nye Veiers valg av trase bygger på en silingsrapport som selskapet har utarbeidet sammen Norconsult. I silingsrapporten er de to alternativene sammenlignet på områder som støy, naturmangfold, landbruk, klimagassberegninger, kostnader og gjennomførbarhet innenfor veinormalens krav, opplyser Nye Veier.

– Tunnelalternativet kommer best ut på de aller fleste punktene. Det ble derfor besluttet i Nye Veiers styringsgruppe å anbefale Midtre Gauldal og Melhus kommune om å gå videre med denne løsningen, sier Lars Bjørgård, konstituert utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Resultater fra flere undersøkelser ligger til grunn

Nye Veier har tidligere utarbeidet en rapport for å se hvordan de ulike alternativene kan påvirke Støren som tettsted. Etter å ha utført en spørreundersøkelse og intervjuet flere lokale bedrifter, kom det frem at de to alternativene vurderes likt, da de begge har sine fordeler og ulemper.

Nye Veier har også utført grunnundersøkelser for å dokumentere at tunnelalternativet er løsbart. Undersøkelsene har vist at det er gunstige bergforhold ved begge påhuggene og det er stor fjelloverdekning, opplyser Nye Veier.

Prosessen videre

Det vil nå bli en dialog med både Midtre Gauldal og Melhus kommune samt Statsforvalter for å legge føringen for en planprosess i henhold til Nye Veiers anbefaling. Nye Veier håper på en vedtatt reguleringsplan i 2023