Skredkatastrofen i Gjerdrum. Foto: NGI

NGI støtter uavhengig gjennomgang av Gjerdrum-skredet

Norges Geotekniske Institutt (NGI) stiller seg bak regjeringens plan om en ekstern gjennomgang av årsaksforholdene bak skredkatastrofen i Gjerdrum 30. desember.

Det skriver NGI i en pressemelding fredag.

6. januar sendte NGI et brev til Olje- og energidepartementet og ba om en bred og uavhengig gjennomgang av skredet, skriver instituttet i meldingen.

Lars Andresen, administrerende direktør ved NGI – Norges Geotekniske Institutt. Foto: NGI

– Alle kortene må snus for å finne årsaken til skredet i Gjerdrum. NGI støtter derfor regjeringens plan om at en ekstern ekspertgruppe skal se på årsaksforhold og vurdere forbedringer. Som en aktør i saken, og som et uavhengig forskningsinstitutt innenfor geoteknikk, er det viktig for oss at gjennomgangen blir bred og belyser så mange sider av saken som mulig. I tillegg til å se på tekniske årsaker til skredet bør kunnskapsgrunnlaget, regelverk, forvaltning og de gjeldende kravene i plan- og byggesaksprosesser vurderes, sier administrerende direktør for NGI, Lars Andresen.

Ifølge Olje- og energidepartementet skal ekspertgruppen først finne årsakene til skredet, og deretter skal de gå gjennom læringspunkter, evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og om det er behov for endring av regelverk og hvordan dette følges opp.

– Tilnærmingen er helt i tråd med de innspillene vi ga til departementet onsdag denne uken, sier Andresen i pressemeldingen.

NGI skriver at de særlig håper ekspertgruppen vil stille fire spørsmål om norsk skredberedskap:

  • Er kunnskapsgrunnlaget tilstrekkelig?
  • Er faresonekartene forståelige for brukerne ute i kommunene?
  • Bør det gjøres endringer i retningslinjer og regelverk?
  • I hvor stor grad følger kommunene opp nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak?

NGI og Multiconsult har bistått NVE med geotekniske vurderinger i akuttfasen ved skredet.

Dominik Lang, direktør for naturfare ved NGI – Norges Geotekniske Institutt. Foto: NGI

– Våre oppgaver har vært, og er, å bidra til sikkerhet for rednings- og letemannskaper. Dessuten opererer vi to geotekniske borerigger som jobber med grunnundersøkelser for å avdekke om det fortsatt er kvikkleire i grunnen i områdene rundt skredet. Vi har et spesielt fokus på områdene med boliger, sykehjem, skole, samt veisystemet slik at områder kan frigis, og at evakuerte kan flytte tilbake, forteller NGIs direktør for naturfare, Dominik Lang, i pressemeldingen.

Når ulykken i Gjerdrum nå skal gjennomgås, skriver NGI at de vil stille all sin kunnskap til rådighet.

– Geoteknikk er et komplisert fagfelt, der mange brikker må settes sammen for å kunne forstå hendelsesforløpet. Selv med den til enhver tid beste forskningsbaserte kunnskap og metoder, vil det være usikkerheter knyttet til en lang rekke faktorer. Det er behov for mer forskning, utvikling og kunnskapsoppdatering – for eksempel av dagens system med faresoner, sier Lars Andresen.