NBBL: Regjeringen nedprioriterer boligpolitikk

- Hele boligpolitikken er nå gjenstand for en nedprioritering fra regjeringens side, sier NBBL i merknader som er sendt Stortingets Kommunalkomite og Finanskomiteen om Revidert Nasjonalbudsjett.

- Forslagene til kutt i de boligpolitiske tilskuddsordningene etterlater et inntrykk av at regjeringen ikke tar sin egen boligmelding på alvor, sier NBBL. Bakgrunnen for den skarpe karakteristikken ligger i at regjeringen selv har sagt at den vil prioritere individrettede tiltak. Men i forbindelse med revidering av budsjettet, foreslår regjeringen likevel et vesentlig kutt på nærmere 50 mill kroner på en post som i det alt vesentlige gjelder nettopp individrettede midler. Midt oppe i behandlingen av regjeringens boligmelding, som understreker en vektlegging mot vanskeligstilte grupper, foreslår regjeringen et vesentlig kutt i Boligtilskuddet. - Dette er en tilskuddspost gjennom Husbanken som nettopp går til individer som står svakt på boligmarkedet. Det er flyktninger, bostedsløse og enslige forsørgere som særlig rammes av dette kuttet. Dette fremstår som paradoksalt i forhold til regjeringens egne målsettinger, sier NBBL i henvendelsen til de to stortingskomiteene som nå har saken til behandling. - Når kuttene foreslås innenfor de områder som fremheves som prioriterte i regjeringens boligpolitikk, er det vanskelig å se kuttene på noen annen måte enn at hele boligpolitikken er gjenstand for en nedprioritering fra regjeringens side, mener NBBL.