Mye bra i forslag til ny skolereform

Søgnenutvalget som overleverte sin instilling i går har som ventet fremmet forslag om svært gjennomgripende endringer. Mange av de foreslåtte endringene må anses positive for byggenæringen og følger hovedlinjer BNL og bransjeforeningene har arbeidet med over noen tid, sier Lars Juterud i en kommentar.

Vi har spesiellt lagt vekt på økt fleksibilitet i forholdet mellom den delen av opplæringen som går i bedrift og i skole, yrkesretting av teorien, gjennomgående og moduloppbygde læreplaner med økt mulighet for å velge en faglig hovedretning tidlig i løpet, og en mulighet for å velge vekk temaer som ikke er relevante for et fagbrevområde. At utvalget foreslår et eget studieprogram for bygg og anleggsteknikk som det eneste program som er inrettet mot en samlet næringsgruppe må vi se på som en anerkjennelse av denne næringens betydning og de utdanningskravene vi har. Det nye studieprogrammet vil kunne danne grunnlag for inngang til hele vår næringskjede. Det alternative studieprogrammet for enkelte av industrifagene vil være utdanningsprogrammet for industri og teknikk. Isolert sett ut fra et fagsentrert ståsted vil det alltid være ønsker om å ha egne løp helt fra start slik det var før reform -94, eller med sterkt linjedelte vk1 løp slik det er i dag. Bransjene og BNL har vurdert det som mulig å kunne samle seg om en vesentlig enklere struktur. Som en del av denne diskusjonen er det utarbeidet skisser til hvordan et slikt fremtidig studietilbud for flertallet av våre fag kan bygges opp. Flertallets konklusjon om å beholde et 13 årig løp må støttes sterkt. For oss ville en avkorting av opplæringstiden føre til at vårt ønske om å kunne tilby store deler av den praktiske opplæringen i bedriftene bli helt umulig. Utvalget går i korthet inn for å beholde det 13-årige løpet (9 mot 7, altså knappets mulig flertall) hovedmodellen ( 2+ 2) ligger fast, men gjøres mer fleksibel Fylkene får plikt til å tilby teoriundervisning for lærlingene. dagens 15 grunnkurs reduseres til 8 utdanningsprogrammer, hvorav 7 mot yrkesfag dagens 20 opplæringsråd erstattes av 7 fagråd (tilsvarende utdanningsprogrammene for yrkesfag) forenkling og styrking av trepartssamarbeidet RFA vurderes å få en friere stilling i forhold til UFD med eget sekretariat det skal åpnes for programfag i ungdomsskolen slik at elevene kan få en viss innføring i yrkesfagene, dette innebærer at de allerede der kan prøve ut byggfagene. realfagene og 2. fremmedsspråk skal styrkes rådgivingstjenesten skal deles og forbedres, ansvaret legges til fylkeskommunene en ordning med nasjonale prøver skal til dels erstatte eksamen etter ungdomsskolen all videregående opplæring blir likestilt ved inntak til høyere utdanning arbeidet med kvalitet skal styrkes (fremgår allerede av delinnstillingen fra i fjor sommer) Forøvrig finner jeg igjen i teksten svært mange av våre tidlige formulerte ønsker til Søgnenutvalget. Rådsstrukturen foreslås å følge kursstrukturen, og dermed blir vi også der den eneste landsforening med eget råd. ( vi er i NHO fellesskapet også enige om at det skal etableres faste fagutvalg for enkelt fag eller grupper av fag under denne felles rådsparaplyen ). Vi må nå forvente at det kommer en rekke mer eller mindre kjappkonklusjoner av samme type som overskriften i dagens aftenpost som skriver at kokker og rørleggere skal i samme klasse. For ordens skyld: Rørleggerene ligger allerede i BNL og NRLs modell i studieområdet bygg og anleggsteknikk med en hovedretning energiteknikk og fagspesialisering rørlegger, sier han.