Multiconsult prosjekterer Hamnefjell vindkraftverk

Multiconsult leder utbyggingen av 15 vindturbiner på en av Europas beste lokasjoner for landbasertvindkraft sammen med Hamnefjell Vindkraft AS.

Det har lenge vært jobbet med utbyggingsplanene til Hamnefjell vindkraftverket. Men 21. januar i år tok Finnmark Kraft avgjørelsen om at de ønsker å starte utbyggingen. Dette var gledelige nyheter for Multiconsult som har vært involvert i prosjektet, i forbindelse med forprosjekteringen, siden 2013.

Med endelig beslutning om bygging har Multiconsult nå inngått kontrakt med Hamnefjell Vindkraft AS (Finnmark Kraft og Ardian) for detaljprosjektering, byggeledelse, disiplinledelse og øvrig administrativ bistand i gjennomføringsfasen.

– Multiconsult har en ambisjon om å være det ledende vindkraft-miljøet i Norge. Dette er derfor en svært viktig kontrakt for oss, da den bidrar til å befeste vår posisjon, sier seksjonsleder for vind i Multiconsult Ragnhild Remmen Bull.

Prosjektets første byggetrinn omfatter 15 vindturbiner med samlet installert effekt på ca. 50 MW. Det er beregnet en årsproduksjon på 186 GWh. Noe som er tilstrekkelig til å dekke behovet til ett tettsted med rundt 8000 husstander. Investeringsrammen er på ca 600 millioner kroner. Byggestart er planlagt 1. mai 2016, og vindkraftverket skal være ferdigstilt høsten 2017.

Dersom det også besluttet å gå videre med byggetrinn to vil kraftverket utvides med ytterligere vindturbiner. Dette vil øke installert effekt til rundt 120 MW.