Julie Brodtkorb i MEF slår tilbake mot byggesakskritikk. Foto: Christian Aarhus

MEF uenig i byggesakskritikk - ber regjeringen fortsette arbeidet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er uenig i oppfordringen fra andre bransjeforeninger som tidligere denne uken krevde at regjeringen måtte trekke deler av forslaget til ny byggesaksforskrift. De mener det er viktig at fremdriften i arbeidet ikke stoppes.

I en e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba Arkitektbedriftene i Norge, Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, Rådgivende ingeniørers forening og Virke Byggenæringen om å trekke tilbake deler av forslaget til midlertidige endringer i byggesaksforskriften, og mener regjeringen legger føringer for ekspertutvalgets arbeid med ny sentral godkjenning. Men ikke alle er enige i kritikken.

– Kritikken er misvisende, og vi støtter ikke forslaget om å trekke tilbake forslaget til ny byggesaksforskrift, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF til Byggeindustrien.

- Arbeidet med ny sentral godkjenning er av stor betydning for bransjen. Det er viktig at vi nå får fremdrift i arbeidet og at høringen går som planlagt. Vi har tillitt til at departementet har hatt en grundig saksbehandling forut for utsendelsen av forslaget og at de vil gjennomgå svarene de mottar fra alle bransjeorganisasjonene på tilsvarende grundig måte, legger hun til.

MEF har selv sendt en e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor de tar for seg de to punktene de andre bransjeforeningene vil stoppe. De skriver:

«Til forslagets del 2, kapittel 1, SAK10 § 1-2 Definisjon av faglig ledelse

Departementets forslaget om å ta inn en definisjon av begrepet «faglig ledelse» er ingen endring og ikke noe nytt i forhold til det som gjelder i dag. Definisjonen ble tatt inn i regelverket allerede i 2001 og da etter ønske fra bygge- og anleggsnæringen selv. Forslaget er kun en presisering av hva som er å anse som gjeldende rett i dag.

Til forslaget i del 2, kapittel 5, SAK 10 § 11-3 Krav til utdanning og praksis – teknisk fagskole

Departementets forslag om fagskoleutdanningen er ikke annet enn en oppfølgning av Stortinget beslutning om at teknisk fagskole er å anse som en høyere yrkesfaglig utdanning som gir rett til tittelen fagskoleingeniør, jf. Innst. 254 S (2016 – 2017). Se også fagskoleloven § 4. Forslaget går ut på at mesterbrev og teknisk fagskole som en konsekvens av dette deles i to separate utdanningsnivåer. Vi kan ikke se at dette er noen stor endring som åpner for lavere utdanning i godkjenningsordningen slik RIF og Arkitektbedriftene hevder.»