Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Ber regjeringen trekke deler av forslag til ny byggesaksforskrift

Flere bransjeforeninger ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet trekke tilbake deler av forslaget til midlertidige endringer i byggesaksforskriften, og mener regjeringen legger føringer for ekspertutvalgets arbeid med ny sentral godkjenning.

I en e-post til Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver Arkitektbedriftene i Norge, Norges bygg- og eiendomsforening, Norsk Eiendom, Rådgivende ingeniørers forening og Virke Byggenæringen at dette gjelder delene:

  • Endringsforslag i høringsnotatets del 2, kapittel 1, SAK10 § 1-2 Definisjoner (dvs ny definisjon av faglig ledelse: en eller flere personer i foretaket som samlet oppfyller kravene til kvalifikasjoner)
  • Endringsforslag i høringsnotatets del 2, kapittel 5, SAK10 § 11-3 Krav til utdanning og praksis (dvs tabell som viser at foretakets faglige ledelse skal oppfylle gitte (nye) krav til relevant utdanning og praksis etter inndelingen i tiltaksklasser og funksjoner, hvor det åpnes for lavere krav til utdanning).

Arkitektbedriftene er en av bransjeorganisasjonene som står bak e-posten, og administrerende Egil Skavang er ikke fornøyd med endringene eller konsekvensene det vil ha for det videre arbeidet med forskriften.

- Departementet iverksetter et stort arbeid som innbefatter kvalifikasjonskravene, og samtidig legger de opp til å fastsette nye kvalifikasjonskrav. Dette griper inn i ekspertutvalgets og hele arbeidets handlingsrom, og vil vanskeliggjøre arbeidet. Dette er ikke en mindre endring slik departementet skriver, det er en vesentlig og, for deler av prosjekteringen, dramatisk endring, sier han til Byggeindustrien.

Bransjeorganisasjonene frykter også effekten dette vil ha på det videre arbeidet med byggesaksforskriften.

- Ved å sende ut dette tiltaket i samme øyeblikk som ekspertutvalget skal i gang, griper de inn i det arbeidet ekspertutvalget og representanter for byggenæringen skal gjøre. De reduserer utvalgets mulighet til å realitetsdrøfte kvalifikasjonskravene på åpen basis. Hvis forslaget vedtas, vil dette kvalifikasjonskravet bli stående en periode og i praksis blokkere for alternativer. De bør tilbakekalle disse delene for å forhindre at de kan bli vedtatt, understreker Skavang.