Må finne frem til omforente kjøreregler

Det har de senere ukene pågått en frisk debatt rundt konfliktnivået i anleggsbransjen, hvordan konfliktene oppstår, størrelsen på konfliktene – og hvordan man skal jobbe for å finne gode løsninger. 

Det kan være mange ulike årsaker til at konflikter oppstår - det er likevel helt klart at vi ikke kan fortsette utviklingen som vi nå ser. Antall konflikter har kanskje ikke økt dramatisk – men det har størrelsen på de omtvistede beløpene. Man må jobbe hardt for å unngå prosesser der man er uenige om mange hundre millioner kroner. Store komplekse kontrakter, med en betydelig grad av risiko, vil alltid kunne føre til uenighet når sluttoppgjøret skal avklares. Det er ikke alt man kan ta høyde for i forkant av en kontraktsinngåelse – og det er heller ikke noen fasit på hvordan man kan løse dette i minnelighet underveis.

I den siste utgaven av Byggeindustrien og på bygg.no går leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, hardt ut og peker på en kultur med «oppblåste» tilleggskrav fra entreprenørenes side. Hun påpeker blant annet at det kommer tilleggskrav fra entreprenørene som ikke er dokumentert på en måte som gjør at de kan realitetsbehandle dem. Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg, synes der synd at Bettina Sandvin kommer med denne typen påstander og han er sterkt uenig i at det er i ferd å vokse frem en kultur der entreprenørene fremmer urimelige og udokumenterte krav.

Det kan dermed se ut til at man er i ferd med å bygge opp en avstand rundt hvordan partene oppfatter utviklingen vi nå ser. Det er uheldig for begge sider.

Det er derfor nå avgjørende at man retter hovedfokus på hvordan man kan redusere antall konflikter – og ikke minst hvordan man kan finne modeller som bygger opp under enda mer samspill og konfliktdempende kontraktsformer og gjennomføringsmodeller. Heldigvis er dette noe man også ser at det nå jobbes med. Det finnes etablerte samarbeidsforumer som diskuterer problemsstillingen – og både Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen ønsker å gå i dialog med EBA rundt temaet.

Målet må være at de store byggherrene og entreprenørene kan finne frem til noen omforente kjøreregler som kan bidra til en konstruktiv prosess. For verktøyene finnes - men de blir ikke i tilstrekkelig grad tatt i bruk. 29. november skal det arrangeres en tvisteløsningskonferanse – som både bør kunne sette problemstillingen enda høyere på dagordenen – og føre til man kan klare å få til en debatt som kan ta prosessen et steg videre.

Blant verktøyene som nå løftes frem nevnes oppmannsløsninger, konfliktløsningsråd og prosjektintegrert megling. Alle disse tre konseptene fungerer på noenlunde samme måte – men er forskjellige i omfang og er tilpasset ulike gjennomføringskonsepter. Forhåpentligvis er dette ordninger som i større grad vil kunne innlemmes i kontraktene fremover.

Valg av kontraktsmodeller, gjennomføringsmetoder og hvordan prosjektene er satt opp har stor betydning for hvordan en prosjektgjennomføring blir og hvilket resultat man ender ut med.

Men vi må huske på at det aller viktigste er samhandlingen og relasjonsbyggingen som skapes blant menneskene som er involvert i prosjektene.