Lavtrykk vanntåke i omsorgsboliger

Furubakken omsorgsboliger på Gjøvik får i disse dager installert lavtrykk vanntåke brannslokkingsanlegg. Det er med på å øke sikkerheten for beboerne.

Mange av beboerne er bevegelseshemmede og vil derfor ha problemer med å evakuere ved en eventuell brann. Omsorgsboligene er ubemannet, hjelpen er et stykke unna hvis det først skulle begynne å brenne.

- Vi hadde valget mellom å øke bemanningen eller installere et automatisk slokkeanlegg, sier Trond Herman S. Hesla i Gjøvik Boligstiftelse til Gjøvik Blad. Stiftelsen drifter 950 boenheter for Gjøvik kommune.

Det er Prevent Systems på Lillehammer som leverer anlegget og det er Sprinkler VVS som er prosjekterende og utførende. Det hele er et OFU-prosjekt der Innovasjon Norge er med på finansieringssiden.

- Dette prosjektet viser at vår lavtrykk vanntåke teknologi egner seg godt blant annet til omsorgsboliger. I dette tilfellet dreide det seg om ettermontering med synlige rør, vi bruker da rustfrie syrefaste rør, noe som sikrer høy kvalitet og lang levetid på anlegget. Dersom dette hadde vært et nybygg kunne vi lagt alt skjult, og anlegget hadde knapt vært synlig med de små dysene vi har, sier daglig leder Erling Mengshoel hos Prevent Systems.

Regjeringen øker det statlige investeringstilskuddet med 2,5 milliarder kroner og åpner for at kommunene kan inngå avtaler om utbygging med boligbyggelag og andre private aktører. Regjeringen legger frem forslag om å øke den statlige tilskuddsandelen med i gjennomsnitt 40 prosent.

Tilskuddet til en sykehjemsplass øker dermed fra i overkant av 660 000 kroner til om lag 890 000 kroner. Tilsvarende øker tilskuddet til en omsorgsbolig fra i overkant av 440 000 til om lag 670 000. Samlet betyr dette en økning på om lag 2,5 milliarder kroner i utbyggingsperioden.

- Det er krav om automatisk brannslokkingsanlegg i alle nye omsorgsboliger, så dette gir store muligheter for oss fremover. Regjeringens mål er 12.000 nye heldøgns omsorgsplasser innen 2015, dette kan dreie seg om et marked på over 100.000 dyser, sier Erling Mengshoel.