<p>Torsdag ettermiddag lanserte Halvard Kilde (Metier OEC) (f.v.), Stein Kinserdal (Sykehuset i Vestfold) og Ståle Rød (Skanske Norge) den nye veilederen rundt Verdistyrt prosjektutvikling.</p>Simen Vier Simensen fortalte om funnene fra Produktivitetskommisjonen.Det ble arrangert i paneldebatt på lanseringsseminaret, f.v: Grete Aspelund (Sweco), Thor Arne Aass (Justis- og beredskapsdepartementet), Eli Grimsby (Kultur- og idrettsbygg Oslo KF), Stein Kinserdal (Sykehuset i Vestfold) og Ståle Rød (Skanska Norge).

Lanserte konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling»: - Vi trenger en kollektiv atferdsendring

Hvert eneste år kastes det bort flere milliarder kroner på dårlig gjennomførte prosjekter i Norge. Gjennom to konkrete statlige utbygginger kan man nå hente nyttige erfaringer prosjektdeltakerne mener kan være starten på en helt ny måte å arbeide på i større kompliserte prosjekter.

Offentlige utbygginger blir stadig større og mer komplekse. Prosjekter på mange milliarder kroner er ikke uvanlig – og kommer man skeivt ut i en slik prosess, kan man gå på store smeller både på tid og kostnad. Dette koster årlig samfunnet mange milliarder kroner – og byggenæringens aktører har ikke vært flinke nok til å bygge opp mekanismer som sikrer kunnskapsoverføring og gode modeller for å gjenta gode prosjektgjennomføringer. Men noen steder har man lyktes, og nå ønsker de å dele av denne kunnskapen.

– For å snu en trend der det kastes bort milliarder av kroner på dårlige prosjektgjennomføringer har Sykehuset i Vestfold, Skanska og vi i Metier OEC tatt initiativet til å utarbeide metoden som vi kaller «Verdistyrt prosjektutvikling». Dette har vi gjort med utgangspunkt i mange års prosjekterfaring – og ikke minst har vi hentet metodikk fra Tønsbergprosjektet og Politiets nasjonale beredskapssenter, forteller Halvard Kilde, adm. dir. i Metier OEC. Erfaringene som har ledet frem til denne verdibaserte metoden er oppsummert i en veileder som ble lansert på en konferanse torsdag ettermiddag.

– Arbeidet med “Verdistyrt prosjektutvikling” er igangsatt for å samle erfaringer fra store byggeprosjekter og sette de i system på en måte som kan skape en forbedring i næringen. Hvis man skal få til endringer, er det viktig å starte med de som setter premissene for prosjektgjennomføringen. Veilederen er derfor rettet mot målgruppen premissgivere, bestillere og prosjekteiere, legger Kilde til.

Stolt entreprenør
Skanska Norge er utførende entreprenør gjennom en samspillsmodell i begge de to nevnte prosjektene, som både er store i omfang og kompliserte – men hvor man har testet ut nye gjennomføringsmodeller. Erfaringer fra dette arbeidet skal nå deles med resten av næringen.

– Vi er stolte av å ha vært med på å bidra i dette arbeidet. Vi tror dette er en start på en omstilling i næringen vår som vil gi store samfunnsmessige effekter – og det har vi behov for, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge.

For å få til en dreining i måten de større prosjektene gjennomføres på, er han helt klar på at dette krever modige og ikke minst kompetente byggherrer som tør å gå foran og satse.

– De må legge opp løpet slik at flere ledd i kjeden sammen kan være med å påvirke gjennomføringen på et så tidlig stadium som mulig. Dette vil kreve at man har de riktige folkene og den rette kompetansen på plass på rett sted til rett tid – og dette gjelder på alle sider av bordet, legger Rød til.

Entreprenørtoppen peker på at prosjektene fremover bør organiseres på en annen måte enn tidligere. Han er klar på at dette vil kreve kollektive endringer fra hele næringen.

– Vi trenger rett og slett en kollektiv atferdsendring – og vi håper veilederen vil være med på å få ballen til å rulle, legger Skanskasjefen til.

Han understreker viktigheten av at alle parter må styre mot et felles mål – og at makten skal ligge hos alle sentrale involverte parter.

– Skal man få en økonomisk og rask prosjektgjennomføring er det viktig å bruke store ressurser i en tidlig fase, sørge for at man får på plass alle detaljer – og så stenge dørene for endringer når man har kommet i mål med denne fasen, påpeker Rød.

Har gått foran i Tønsberg
Til stede i salen på lanseringsseminaret var en rekke byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. De fikk høre hvordan man har gått frem for å sikre gode resultater i Tønsberg og på Taraldrud.

I arbeidet med veilederen har man tatt utgangspunkt i nettopp utbyggingen av det nye sykehuset i Tønsberg.

De har gått foran i det å teste ut en ny gjennomføringsmodell som tidligere ikke har vært prøvd ut i Norge – og aktørene bak rapporten mener at erfaringene som er høstet herfra bør være med på å bringe hele næringen videre.

Stein Kinserdal ved Sykehuset i Vestfold har vært sentral i dette prosjektet - og høster mange lovord fra de andre aktørene bak veilederen.

– Vi måtte jobbe i forkant med vår eier for å få grønt lys til å teste ut denne metoden, og det vil alltid være noen som er skeptiske til å prøve ut nye ting. Men vi fikk grønt lys til å jobbe på en ny måte. Jeg liker å stille spørsmål ved de vedtatte sannheter, og jeg er overbevist om at det er andre måter å gjennomføre prosjekter på enn hva som har vært vanlig frem til nå. Jeg var med i arbeidet rundt BA2015, og så her flere konsepter vi kunne bygge videre på, og det gjør vi nå i Tønsberg, sier Kinserdal, som peker på at hans rolle i stor grad har bestått av å gi de øvrige aktørene handlingsrom til å teste ut den nye gjennomføringsmodellen.

Kinserdal har vært sentral i utarbeidelsen av konseptet Verdibasert prosjektutvikling – og Sykehuset i Vestfold har vært malen de har arbeidet etter.

Beredskapssenteret fulgte rådene
I prosessen med å få på plass dette konseptet å arbeide etter, startet også arbeidet med Politiets nasjonale beredskapssenter opp på Taraldrud – og denne utbyggingen har fulgt rådene i verdibasert prosjektutvikling hele veien.

I den første delen av arbeidet med å etablere et nytt beredskapssenter, med en planlagt lokalisering på Alnabru, lyktes man ikke – og blir beskrevet som en fiasko. Når man landet på en plassering på Taraldrud, har prosessen vært en helt annen.

– Etter at lokaliseringen ble fastsatt til Taraldrud la vi inn store ressurser i tidlig fase, stikk motsatt av hva som ble gjort med Alnabru-konseptet. Vi inviterte inn leverandørene tidlig i prosessen – og sammen fikk vi utviklet et prosjekt som nå er i ferd med å bli realisert. Vi har fulgt rådene i veilederen hele veien – og vi ligger nå an til å holde oss godt innenfor budsjettrammen og vi skal levere til oppsatt tid. Ved å arbeide på denne måten har vi spart inn store summer, og dette er penger vi kan investere andre steder. Helt konkret betyr dette at vi kan kjøpe inn et ekstra politihelikopter, forteller Thor Helge Aass, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.

Funnene skal deles
Teamet bak veilederen er nå opptatt av at innholdet i skal spres så bredt som mulig.

– Resultatet av våre erfaringer skal deles. Vårt mål er at dette skal være starten på en endring i måten å arbeide på. I dag fungerer gjennomføringsmodellene i denne typen prosjekter ikke godt nok, Vi må få til endring. Vi trenger innovative byggherrer som tørr å tenke nytt – og dette arbeidet vil forhåpentligvis bidra til en slik endring. Vi må utnytte hverandres kompetanse bedre, konstaterer Rød.

– Vi mener at de som virkelig setter seg inn i denne måten å arbeide på, og som bruker veilederen vi nå har lansert, vil finne mange gode svar. Dette er løsninger som har fungert i praksis - og selv om alle prosjekter er ulike, vil man finne mange gode tips og innspill på hvordan man kan kjøre lignende prosesser. Det vil helt sikkert bli stilt spørsmål ved flere av rådene og innholdet som blir presentert, og da vil vi kunne komme med gode svar, utdyper Halvard Kilde.

En forståelse av viktigheten av tidlig involvering påpekes som avgjørende i en slik endringsprosess.

– Forståelsen for entreprenørenes ståsted og bruk av denne kompetansen tidlig i prosjektene er avgjørende for å skape mest mulig verdi for pengene, slår Rød fast.

Dette er Verdistyrt prosjektutvikling 

Aktørene bak arbeidet beskriver metoden slik:

"Med verdistyrt prosjektutvikling menes å innrette arbeidet gjennom hele prosjektet mot å maksimalisere verdien av investerte midler. Alle viktige valg i prosjektet bør tas med utgangspunkt i de overordnede målsettingene. Verdistyrt prosjektutvikling fordrer at man ikke bare definerer riktig prosjekt og gjennomfører prosjektet riktig, men også at man optimaliserer virksomhetens strategi, organisasjon og prosesser. Dette krever et godt lederskap og samspill mellom finansierende, bruker og utbygger. Det mangler i dag entydige definisjoner som dekker prosessen med verdioptimalisering inkludert styring og prioritering.

Veilederen er først og fremst ment som et beste praksis faglig grunnlag og oppslagsverk for ulike eierroller i byggeprosjekter. I tillegg til hovedmålgruppen premissgivere/bestillere og prosjekteiere er den høyst relevant for kvalitetssikrere, rådgivere, leder for brukervirksomheter og for prosjektledere som skal avstemme forventninger med sine prosjekteiere. Veilederen er basert på erfaringer fra Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold og Justisdepartementets prosjekt Politiets nasjonale beredskapssenter. Formålet har vært å få mer verdi ut av hver krone."

Arbeidet er ment å bidra til:
* Mer nytte for pengene gjennom maksimalisering av verdi
* Raskere gjennomføringstid for hele prosjektforløpet
* Økt forutsigbarhet for partene

Suksessfaktorer bak Verdistyrt prosjektutvikling:
- Profesjonell prosjekteierstyring.
- Grundige tidligfasestudier.
- Robust gjennomføringsstrategi.
- Felles og helhetlig arbeidsmetodikk som sikrer kontinuerlig og reell styring av prosjektomfang og kostnader.
- Riktig kompetanse, til riktig tid.
- Samspill og riktige insentiver.
- Kultur for optimalisering av verdi.

Styringsgruppen for arbeidet har bestått av:
Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold
Ståle Rød, Skanska Norge
Trine Nygård, Metier OEC
Halvard Kilde, Metier OEC

Rapporten kan lastes ned her