Den viktige erfaringsoverføringen

Gjennomføringen av store og komplekse prosjekter innen bygg og anlegg krever mye av de involverte partene. Erfaringer viser at denne typen prosjekter for ofte blir dyre og ikke kommer i mål til planlagt tid. Næringens aktører jobber kontinuerlig med å forbedre seg - men har den gjort nok i fellesskap for å sikre en nødvendig forbedring?

Resultatene fra hvordan det går i en rekke av de store offentlige prosjektene viser dessverre at det fortsatt er mye å hente både i forkant og under selve prosjektgjennomføringen. Hvert eneste år taper samfunnet milliarder av kroner fordi man ikke klarer å jobbe optimalt. Det finnes helt klart mange gode prosjekter som kan fremstå som forbilder, men det finnes dessverre også mange eksempler på det motsatte.

Det er flere årsaker til at det for ofte feiles – og det ser ikke til at man i stor nok grad klarer å lære av feilene som er gjort – eller makter å hente tilstrekkelig motivasjon fra de beste prosjektene. Og selv om prosjektene blir stadig større og mer komplekse burde det finnes tilstrekkelig med kompetanse blant næringens aktører til å kunne gjøre noe fundamentalt for å skape en varig bedring innen dette feltet.

Torsdag ettermiddag lanserte en gruppering bestående av Metier OEC, Sykehuset i Vestfold og Skanska Norge et konsept de har gitt navnet «Verdibasert prosjektutvikling». Her har de hentet erfaring fra utbyggingen av sykehuset i Tønsberg og Politiets nasjonale beredskapssenter. Dette er begge store og komplekse utbygginger hvor man bevisst bestemte seg for å gjennomføre utbyggingen på en annen måte hva som er vanlig. Dette omfattet blant annet inkludering av de involverte parter i en langt tidligere fase av prosjektet enn i en normal entreprise. 

Samspillsprosessen er tatt helt ut – og dette medfører også at entreprenøren er med helt fra starten og får i stor grad være med på å sette sitt klare preg på prosjektet. Det medfører at byggherren og brukeren får med seg kompetanse fra en større del av verdikjeden helt fra oppstarten av prosjektplanleggingen - og dette gir noen nye og bredere dimensjoner som vil kunne føre til at man får et riktig og tilpasset prosjekt helt fra starten av. Ved å lukke prosjektet etter gjennomført planleggingsfase unngår man også de store overraskelsene underveis. Det er benyttet helt åpne bøker – og gevinsten skal deles. Erfaringene vi fikk høre fra disse prosjektene tyder på at man har klart å sikre seg betydelige besparelser – og dette er midler som kan brukes til andre gode formål. Man er også helt overbevist om at man skal komme i mål i henhold til tid – i tillegg at man skal havner godt innenfor budsjett.

Erfaringene fra disse to prosjektene har nå resultert i konseptet «Verdibasert prosjektutvikling», og funnene ble presentert gjennom en veileder på et seminar torsdag – og denne veilederen skal kunne fungere som en mal i denne typen prosjekter. Man får selvsagt ikke fasiten rundt alle spørsmål her – men veilederen burde kunne fungere som en god oppskrift på hvordan det kan gjøres – og man kan uansett her høre hvordan prosjekter som ligger meget godt an i løypa har fungert.

Målet med konseptet og veilederen er å samle erfaringer fra store byggeprosjekter og sette de i system på en måte som kan skape en forbedring i næringen.

Det er selvsagt ikke første gang byggherrer og deres leverandører har gjennomført lignende utbygginger i tett samspill. Det har vi også sett tidligere. Men det finnes selvsagt ulike grader av samarbeidsformen - og det er ikke veldig ofte offentlige byggherrer velger å satse i et så tett samarbeid med sine leverandører som her. Den største forskjellen fra mange andre gjennomføringer er likevel hvordan man her har valgt å samle sammen disse erfaringene og hvordan man ønsker å dele dette med resten av næringen. Aktørene bak konseptet er helt klare på at dette er informasjon som skal deles – og målet er at dette kan være et bidrag som kan føre til en ny måte å arbeide på i denne typen prosjekter.

Skal man tolke utfra interessen på samlingen torsdag, virker det å være stor interesse for å hente ut erfaringer man har høstet gjennom de to prosjektene.

Skal man kunne snu en utvikling der omfattende og komplekse utbygginger støter på de store utfordringene, må hele næringen bli flinkere til å dele sine erfaringer og sammen se på hvordan man kan komme inn på en vei der samspill erstatter skyttergraver - og da burde denne typen erfaringer fange en viss interesse – selv om enkelte mener de har prøvd lignende konsepter også tidligere