Tor Inge Hjemdal

Lanserte fire forretningsmodeller for morgendagens byggenæring

Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA kunne tirsdag presentere fire nye forretningsmodeller han mener vil bli viktige for byggenæringen i tiden fremover.

Det er Design og arkitektur Norge (DOGA), Enova og Innovasjon Norge som sammen med Æra Strategic Innovation har sett nærmere på mulighetene for fremtidens byggenæring.

Med dette bakteppet har de nå presentert fire forretningsmodeller de vil bli viktige for de som skal lyktes i næringen i årene fremover.

- Vi har landet på fire ulike konsepter som vi mener vil bli viktige, og som vi vil jobbe mer med i tiden fremover. Dette handler om hvordan innovere sammen og skape oss en fremtid vi ønsker oss, uttalte Hjemdal da han presenterte punktene på «Det norske byggemøtet» tirsdag.

Som et underliggende trekk i dette arbeidet har det sirkulære og det å tenke kretsløp ligget sentralt. De har blant annet gjennomført en rekke dybdeintervjuer for å finne utfordringene, og dagens praksis i byggenæringen. Disse intervjuene sier at det er ulike mål og suksesskriterier.

Arbeidet har munnet ut i fire konkrete forretningsmodeller:

1. Leasing (la produktet være en tjeneste)
Aktørene peker på at leasing kan føre til bygg med høyere kvalitet som varer lenger.

- Heisen og lyset kan leases. Det kan også alle de andre produktene som har kortere levetid enn byggets skjelett, påpeker Hjemdal. Her mener man produktene kan gjøres om til tjenester og bidra til at levetiden til bygget forlenges ved at leverandøravtaler følger bygget, ikke leietaker. Det pekes også på at høyere kvalitet på materialer og bygningskomponenter velges siden leverandøren sitter med ansvaret i hele produktets levetid.

- Det lønner seg dermed med god kvalitet. Det blir mindre behov for utskifting og oppussing, skriver aktørene.

2. Lisensiering (videreutvikle og skape nye løsninger sammen)
En del løsninger og komponenter i bygg er i utgangspunktet like, og fremfor å prosjektere de samme løsningene fra grunnen av hver gang, mener man at det er mulig å basere den nye løsningen på noe som allerede er utviklet. Dette kan for eksempel være en trapp. Ved en lisensiering kan løsning kjøpes, tilpasses, videreutvikles og tilbys som nye løsninger ut i markedet igjen.

3. Design for ombruk (økosystemer som sikrer maksimal utnyttelse av ressursene)
Hjemdal kom videre inn på at gjenbruk og resirkulering er nødvendig for å reversere utviklingen der produkter og bygg er designet for bruk og kast. Aktørene skriver at man må i enda større grad enn i dag designe for gjenbruk og resirkulering. Dette gjelder byggene men også materialer og komponenter, transport og produksjonsmetoder.

4. Felles eierskap (effektkontrakter: Samarbeid for økt samfunnseffekt)
Hjemdal kom inn på at positiv samfunnseffekt er noe en rekke aktører får til i fellesskap. Det pekes på at samarbeid og felles eierskap blant de involverte fordrer andre typer kontrakter og risikotaking, og vil flytte oppmerksomheten fra selve byggeprosjektet til effektene prosjektet har for samfunnet.

- Effektkontrakter vil bidra til at vi tenker nytt og ikke lenger business as usual.

De fire forretningsmodellene ble diskutert i etterkant av fremleggelsen. F.v. Rolf Thorsen (Selvaag Bolig), Cathrine Mørch (Sweco), Tonje Frydenlund (Snøhetta), Bjørnar Gulliksen (Isola) og Svein Tore Bergestuen.