Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Samferdselsdepartementet

Krever nullutslipp fra varebiler i offentlige anskaffelser fra nyttår

1. januar 2023 trer krav om nullutslipp fra lette varebiler i offentlige anskaffelser kraft. Regjeringen innfører også krav til nullutslipp fra tunge varebiler på mellom 1,8 og 3,5 tonn.

– For at Norge skal klare å nå klimamålet vi har satt oss under Paris-avtalen, er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy, og i dette skiftet skal det offentlige ligge foran. Derfor innfører vi nå krav om nullutslipp også for tunge varebiler i offentlige anskaffelser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

1. januar i år ble ny forskrift om energi- og miljøkrav ved anskaffelse av kjøretøy til veitransport innført. I forskriften er det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser av personbiler, lette varebiler og bybusser. Kravet for personbiler trådte i kraft fra 1. januar 2022, kravet for lette varebiler trer i kraft fra 1. januar 2023, mens bybusskravet gjelder fra 2024.

Les hele forskriften her.

Regjeringen innfører krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1.785 kilo og 3,5 tonn, fra 2023.

I 2021 var 64 prosent av alle varebiler i nybilsalget, og omtrent halvparten av alle varebiler i den samlede varebilparken, tunge varebiler, heter det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

Ny forskrift om utslippskrav trer i kraft fra nyttår.

– Veitransporten står for en stor del av utslippene fra transportsektoren. Jeg er derfor glad for at vi kan stille nullutslippskrav til stadig flere kjøretøy i offentlige anskaffelser. Med dette kravet om nullutslipp for tunge varebiler anslår vi et utslippskutt på om lag 43.000 tonn CO2 i perioden 2023 til 2030, sier Nygård.

I tillegg til nytt krav til tunge varebiler har regjeringen også gjort noen endringer i forskriften, og har blant annet tatt ut bestemmelsen om terskelverdier, samt erstattet dispensasjonsmuligheten med rapportering, kommer det frem i pressemeldingen.

Det er også gjort unntak fra nullutslippskravet blant annet dersom primærbehovet for anskaffelsen ikke kan dekkes ved nullutslippskjøretøy og tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig. Forskriften gjelder ikke for kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk av Forsvaret, Sivilforsvaret, tolletaten, brannvesen og politi.