– Slik vi ser det har konkurranseelementet fungert etter hensikten, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

– Slik vi ser det har konkurranseelementet fungert etter hensikten, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

– Konkurranse på bestillersiden er bra

– EBA deler oppfatningen om at Nye Veier har levert på sitt samfunnsoppdrag samtidig som Statens vegvesen har redusert kostnadene i etterkant av etableringen av Nye veier.

Dette skriver Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA) i pressemelding i forbindelse med rapporten om organiseringen av veisektoren som Menon Economics utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og som ble lagt frem i forrige uke.

– Slik vi ser det har konkurranseelementet fungert etter hensikten. EBA mener konkurranse på bestillersiden er bra for dialogen mellom bestillere og entreprenører, og at det også stimulerer samarbeidet mellom entreprenør og leverandører av materiell og utstyr. Slik vi leser rapporten bekrefter denne at Nye Veier har bidratt til å gjøre Statens vegvesen bedre, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA, i meldingen.

Hun mener det også er bra at kostnadene har gått ned uten at nytten for trafikanter og samfunnet har gått ned.

– Nye Veier har en annen og mer langsiktig finansiering enn Statens vegvesen. EBA mener en langsiktig og forutsigbar finansiering gir muligheter for å oppnå målet om mer vei for pengene og langsiktighet og forutsigbarhet er noe entreprenørene alltid etterspør, skriver Sandberg.

Gina Marie Qvale.

Gina Marie Qvale.

– Nye Veiers utbyggingsportefølje har blitt mer sammensatt siden oppstarten. Blant annet med lengre strekninger med utbedringsarbeider. EBA mener endring av porteføljen for Nye Veier vil føre til høyere kostnader. Effektiv drift og vedlikehold forutsetter lengre sammenhengene strekninger enn det som er tilfelle i dag, og det er fortsatt viktig å sørge for at det blir en sammenhengende utbygging av infrastrukturen i Norge. Det er viktig av hensyn til både verdiskaping og sysselsetting og det gir i tillegg store samfunnsgevinster, sier Gina Marie Qvale, leder for anlegg i EBA, i meldingen.

– EBA vil følge opp rapporten i samarbeid med våre medlemmer, og gjennom dette ha dialog med Samferdselsdepartementet som vi antar vil ta standpunkt til fremtidig organisering av veisektoren i løpet av våren 2024. EBA anbefaler Samferdselsdepartementet å utrede organisering av framtidig drift og vedlikehold og inkludere både riks- og fylkesveier i utredningen, sier Qvale.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.