Illustrasjonsfoto.

Kommune vant frem mot rådgiver og entreprenør i svømmehallreklamasjon

Vefsn kommune vant frem i retten med sine krav mot rådgiver og entreprenør etter ombyggingen av Kippermoen svømmeanlegg. Sweco og EntreprenørTeam ble før jul dømt til å betale 8,8 millioner kroner for feil og mangler i prosjektet.

Saken som var oppe i Alstahaug tingrett i Mosjøen i høst har sitt utspring i ombyggingen av Kippermoen svømmeanlegg i Vefsn. Anlegget fra 70-tallet ble besluttet rehabilitert i 2010, og kontrakt med rådgiver Sweco ble inngått samme år. Senere ble EntreprenørTeam tildelt utførelsesentreprisen på mur- og flisearbeidene.

Anlegget sto ferdig i 2013, men ved garantibefaring to år senere påpekte kommunen sprekker i flisene. Entreprenøren bestridte dette kravet, og i 2016 ble SINTEF Byggforsk hentet inn for å lage en rapport. Kommunen har senere utbedret manglene som ble påpekt i rapporten, og gikk til sak mot Sweco og EntreprenørTeam for å få dekket de ti millioner kroner de sier dette har kostet.

I retten hevdet Vefsn kommunes advokat Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche at «manglene i saken er et resultat av en kombinasjon av prosjekteringsfeil som Sweco hefter for og utførelsesfeil som ET hefter for. Det foreligger flere samvirkende årsaker».

Dette hadde igjen ført til at rennene i alle bassenget hadde kollapset, løse fliser på bunn og vegger i alle bassengene og på gulvarealer.

EntreprenørTeam på sin side hevdet at saken var foreldet, og at kontrakten mellom dem og kommunen var en utførelsesentreprise som fritok dem fra ansvar.

Swecos advokat hevdet også at saken var foreldet. Samtidig påpekte de at:

«det ikke foreligger noen prosjekteringsfeil fra Sweco i saken. Skaden står heller ikke i årsakssammenheng med Sweco sin prosjektering. Det er vist til at kommunen i 2013 inngikk en endringsavtale med ET som følge av svikt ved betongentreprenørens leveranse. Dette endret utførelsen sammenlignet med den opprinnelige og prosjekterte utførelsen for kantrenner og gulv»

Hoveddommeren i saken hadde fått med seg en sivilingeniør og en murmester som meddommere, og dommen deres går i stor grad i favør av kommunen.

Til å begynne med påpeker de at feilene som har blitt oppdaget i etterkant har vært så alvorlige at fristen for foreldelse må bli utvidet, og at forholdet dermed ikke er foreldet.

Når det gjelder fordelingen av skyld skriver retten:

«Rettens vurdering innebærer at det må foretas en fordeling av ansvaret basert på hvilke skader de ulike partene hefter for. Denne vurderingen av ansvaret må ses i lys av partenes kontraktsrettslige forpliktelser og risikofordeling etter kontrakten.»

Sentralt i saken er hvem som skulle hatt ansvar for å finne ut at det var såkalt «aggressivt vann» i bassenget. «Aggressivt vann» er vann som virker oppløsende på kalsiumkarbonat og dermed kan fremkalle korrosjon. Hadde man tatt hensyn til dette, så ville det ført til at man hadde valgt andre produkter enn det man gjorde.

«Det sentrale i den foreliggende sak er imidlertid at vannkvaliteten ikke har vært kjent som følge av manglende prosjektering og aktørene i saken har derfor ikke kunne ta hensyn til vannkvaliteten ved sine valg av løsninger og produkter», står det i dommen.

På samme tid fritar ikke dette entreprenøren for skyld. Dommerne skriver at selv om det er snakk om en ren utførelsesentreprise, som innebærer at kommunen har prosjekteringsansvaret og risiko i prosjektet, så har EntreprenørTeam valgt andre løsninger uten å varsle om feil ved prosjekteringen. Dermed mener retten at de også har et ansvar for manglene som senere har oppstått.

Dommen innebærer at Vefsn kommune får erstattet 8,8 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Sweco må betale seks millioner kroner, mens EntreprenørTeam må ut med 2,8 millioner kroner. I tillegg må rådgiveren betale halvparten av kommunens saksomkostninger, som for deles del innebærer 1,3 millioner kroner.

– Vefsn kommune har fått tilnærmet fullt medhold og er godt fornøyd med resultatet. Det har vært en langvarig og krevende sak for kommunen, og man er tilfreds med at tingretten har plassert ansvaret for de betydelige skadene der det hører hjemme, sier kommunens advokat Knud Jacob Knudsen i Arntzen de Besche Advokatfirma AS til Byggeindustrien.

– Retten har kommet til at det ble begått både prosjekteringsfeil og utførelsesfeil ved byggingen av bassengene. Det var derfor riktig av kommunen å saksøke både EntreprenørTeam AS og Sweco AS, legger han til.

NESO-advokat Karina Krane representerte EntreprenørTeam i saken, men de har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke.

– Dommen ble avsagt rett før jul, og advokat Krane har av den grunn ikke hatt anledning til å gjennomgå denne sammen med EntreprenørTeam enda. Det er derfor ikke ønskelig å kommentere dommen eller ankespørsmålet nærmere på dette tidspunkt, skriver advokat Fredrik Karlsen i NESO i en kommentar til Byggeindustrien

Byggeindustrien har ikke lyktes å få en kommentar fra Swecos advokat.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.