Interessen rundt ombruk brer om seg

Byggenæringen bruker hver eneste dag enorme mengder byggematerialer i ulike formater. Nå ser vi at stadig flere ønsker at næringen blir flinkere til ombruk.

Det er en knapphet på ressurser på kloden vår – noe vi blir stadig oftere blir minnet på. Vi blir flere, vi bygger mer - og vi har i den vestlige verden, som hele tiden omfatter flere, et enormt forbruk. Tingene kan ikke utvikle seg i løpet av de neste 50 årene som det har gjort gjennom de 50 siste årene. Vi må gjøre tingene annerledes –  vi må tenke nytt.

For byggenæringen er dette selvsagt ekstremt viktig. Få andre næringer har den samme tyngde, utbredelse og er en samfunnsbygger på nivå med byggenæringen. Men det er også få andre næringer på globalt nivå som står for et så stort fotavtrykk som byggenæringen. Derfor er det nå flere som peker på viktigheten av ombruk av byggematerialer. Frem til nå har dette vært en lite brukt mulighet i byggenæringen. Man har over tid jobbet relativt mye med gjenvinning av avfall fra byggenæringens aktiviteter - men ombruk er nå et ord som vi vil høre stadig mer om i tiden fremover. Skal vi bidra i så sterk grad som byggenæringen må i klimaarbeidet – må man se på mulighetene gjenbruk av materialer gir. Nylig utarbeidet Asplan Viak en rapport på vegne av NHP-nettverket om temaet. Her slås det fast at ombruk i dag har et svært lite omfang. Gjennom rapporten har man forsøkt å få utredet barrierer og muligheter som finnes for å omsette og ombruke byggevarer og ulike tekniske installasjoner. Materialene og installasjonene kan komme fra både bygg som rives og rehabiliteres.

Med det omfattende forbruket som i dag er i byggenæringen blir det kastet og lagt bort mange ulike materialer som burde kunne komme til nytte andre steder. Det vil selvsagt kunne være utfordringer rundt regelverk, miljøaspekter, den tekniske kvaliteten samt markedsmessige forhold - men dette er noe man i tiden fremover må se nærmere på. NHP-nettverket jobber strategisk med å iverksette tiltak som vil kunne bidra til å gjennomføre Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, og de kommer til å se nærmere på muligheter og utfordringer innen denne tematikken.

Her er det viktig å på plass mer kunnskap, og man må se på hvordan regelverket både kan være et hinder men også en mulighet til i større grad å få på plass mer ombruk. Det er også helt avgjørende med god informasjon – både til byggherrene, rådgiverne og de utførende - i tillegg til byggevareindustrien – som også må bli en helt sentral brikke i dette arbeidet.

Om man skal klare å gjøre byggenæringen til en sirkulær økonomi – må denne tematikken løftes ytterligere opp. Signalene fra næringens aktører tyder på at dette nå er i ferd med å skje – og ombruk-uttrykket vil derfor bli mer vanlig blant næringens aktører – og dette blir definitivt en spennende utvikling å følge videre.