Frank Ivar Andersen. Foto: Byggmesterforbundet

Frank Ivar Andersen. Foto: Byggmesterforbundet

Innlegg: Forslaget om innstramminger i innleiereglene retter "baker for smed"

Uroen rundt forslagene om endringer i innleiereglene fortsetter. Nylig har både NESO og Rørentreprenørene Norge uttrykt stor bekymring.

Innlegg av:

Frank Ivar Andersen
Leder næringspolitikk og arbeidsliv
Bygghåndverk Norge

NESO viser til hvordan innstrammingene vil slå negativt ut i distriktene og rørentreprenørene ber om unntak fra innleieforbudet. Bygghåndverk Norge er i tillegg bekymret for forslagene om at innstrammingene innført i 2019, skal få lov til å virke lenger før ytterligere innstramminger gjøres. Dette fordi det allerede kan konstateres at de særlig rammer bedrifter med egne ansatte og lærlinger, mens de større aktørene i stor grad har kunnet fortsette som før.

Uttrykket "rette baker for smed" har bakgrunn i Johan Herman Wessels historie om smeden som hadde forbrutt seg, og etter loven skulle henrettes. Siden byen hadde bare en smed, men to bakere, ble den eldste av bakerne henrettet isteden. Det er ikke uten grunn at uttrykket har overlevd frem til vår tid.

I høringsrunden før regjeringen sendte lovforslaget til Stortinget, ble det i høringssvar vist til at behovet for innstramminger ble grunngitt med situasjonen på store byggeplasser i Oslo-regionen, mens tiltakene særlig ville ramme bygghåndverksbedriftene. Bygghåndverksbedriftene i byer og Oslo-regionen har samme driftsform som i distriktene. Regjeringen har valgt å overse dette når de i juni oversendte forslaget til Stortinget.

Rørentreprenørene Norge har i sin nylige pressemelding noen poenger når de kritiserer regjeringens forslag, men situasjonen som beskrives er gjeldende for alle i bygghåndverksbransjene, ikke særskilt for rørleggerbedrifter. Bakgrunnen for at også rørbransjen har kommet i en skvis skyldes at deres egen organisasjon BNL, sammen med NHO, anbefalte Stortinget å stille krav om at bedriftene var tilsluttet landsomfattende tariffavtale for å kunne leie inn fra bemanningsbransjen. Sett fra ett næringslivsperspektiv var dette ett sjokkerende og svakt forankret veivalg fra sentrale organisasjoner. Når de samme nå ønsker at dette må få mere tid til å virke, vil Bygghåndverk Norge fraråde det på det sterkeste.

Bygghåndverk Norge mener regjeringen gir en riktig situasjonsbeskrivelse når den viser til at det er for mye innleie i byggenæringen, og at dette er særlig fremtredende på de store byggeplassene. Men dessverre angriper den dette basert på den misforståelsen at store prosjekter og større aktører i sentrale strøk, er norsk byggenæring. Den er langt mer mangfoldig da byggsektoren har betydelig innslag av service- og vedlikeholdsoppdrag, rehabilitering og mindre prosjekter over det ganske land, også i de større byene. Videre mener regjeringen, at foretak bundet av tariffavtale er mer seriøse enn bedrifter for øvrig. Legger man proposisjonen oversendt stortinget til grunn er ikke dette situasjonen, siden de aktørene det der henvises til, har tarifftilknytning. Det får bli opp til de store aktørene og bedriftsklubbene der å forklare hvorfor innleie har ett betydelig omfang.

Regjeringen viser til at produksjonsbedrifter kan leie av hverandre, men alle som kjenner sysselsettingssituasjonen vet at det er, og også fremover vil være, stor mangel på fagarbeidere i byggfagene. Viderefører Stortinget bestemmelsen om innleieforbud for bedrifter uten tarifftilknytning, og samtidig tilslutter seg regjeringens forslag om å ta vekk anledningen til innleie ved særskilt behov, har man i stor grad etablert næringsforbud for det store flertallet av bedrifter i byggsektoren. Dette altså der hvor sysselsettingsandelen er høyest, og hvor de fleste lærlingene befinner seg.

Bygghåndverk Norge vil understreke betydningen av ett organisert arbeidsliv og tilknytning til tariffavtaler. I byggenæringen er utfordringene store når det gjelder den lave tilslutningen til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Organisasjonene har felles interesse i å øke oppslutningen, men det understrekes at dette er organisasjonenes eget ansvar, ikke stortingets.

Regjeringen Støre har varslet at de i sitt arbeide for ett seriøst arbeidsliv, vil fremme en rekke tiltak utover endringer i Arbeidsmiljøloven. Bygghåndverk Norge er enig i den tilnærmingen, men dette må gjennomføres mest mulig i sanntid ved å se arbeidsmiljø, regelverket for offentlige anskaffelser og byggereglene i sammenheng. Stortinget har allerede vedtatt søksmålsrett for fagforeninger. Videre har regjeringen foreslått en tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise, rett til fast ansettelse etter en viss tid som innleid og at det stilles skjerpede krav til bemanningsselskaper. Dette er tiltak som Bygghåndverk Norge vil gi sin tilslutning til.

Regjeringen har gjennom arbeidet med den såkalte "Norgesmodellen" varslet endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Det er avholdt en rekke møter, hvorav ett innspillsmøte med fire departementer i april. Her har regjeringen stort handlingsrom for å ivareta seriøsitetsutfordringer og siden den varslet at tiltakene henger sammen, bør byggenæringen kunne forvente at forslagene fremkommer i noenlunde sanntid.

Gjeldende byggereglene er utfordringen, med unntak av ROT-markedet, ikke reglene i seg selv, men manglende etterlevelse og at det er behov for ett effektivt kontrollregime. Dette har vært erkjent fra myndighetssiden helt siden daværende kommunalminister Jan Tore Sanner, varslet nedsettelse av ett ekspertutvalg ved årsskiftet 2017/18. Fremdriften i dette var svak hos forrige regjering. Bygghåndverk Norge ønsker en avklaring om nåværende regjering ser sammenhengen mellom ett seriøst arbeidsliv i byggenæringen og kontroll med aktørene gjennom håndhevelse av byggereglene.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.