Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev. Foto: Finn Ståle Feldberg
Daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev. Foto: Finn Ståle Feldberg

Innlegg: Et klimapartnerskap med bygg-, anlegg- og eiendomssektoren kan få fart på klimaomstillingen Norge trenger

Rett før COP27 i Sharm el-Sheikh annonserte regjeringen at de øker ambisjonsnivået til å kutte 55 prosent av Norges utslipp i 2030.

Innlegg av:

Katharina Th. Bramslev
Daglig leder i Grønn Byggallianse

Det er kort tid til 2030 og skal vi lykkes med det, er det nødvendig med et forpliktende samarbeid med alle sektorer i næringslivet. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har annonsert at han skal etablere klimapartnerskap. Vi håper han ser det store klimapotensialet som ligger i et forpliktende samarbeid med bygg-, anleggs- og eiendomssektoren.

Da regjeringen presenterte statsbudsjettet 2023 la de også frem en klimastatus- og plan, en “grønn bok”, med forslag til tiltak som må til for å innfri klimamålet. Selv om klimagassutslippene har gått noe ned de senere årene, trenger vi et dramatisk temposkifte i klimaarbeidet om vi skal nå målet. Klimaplanen inneholder ikke samlede tiltak for bygg- anleggs- og eiendomssektoren, men vi mener at regjeringen vil kunne realisere mange av de foreslåtte tiltakene gjennom et klimapartnerskap med vår sektor. I planen finner vi flere tiltak som berører oss og som kun vår sektor kan løse. Under kapittelet «Skog- og arealbruk» er det for eksempel satt et mål om å utnytte eksisterende bygg- og anlegg mer og bedre, og ikke bygge ned nye naturområder. Under «Industri- og næringsliv» er målet storstilt elektrifisering. Det blir svært vanskelig uten en kraftinnsats for energieffektivisering av bygg som kan frigi elektrisitet til andre sektorer. Å løse kommende kraftbehov kun med utbygging av ny fornybar energi vil møte for mye motstand og dessuten bety store og uheldige arealinngrep. Dessuten, bygg-, anlegg-, og eiendomssektoren bruker 40 prosent av alle materialressurser i samfunnet, og gjennom sin markedsmakt kan den klimaomstille industrisektoren gjennom å etterspørre materialer med lave klimagassutslipp.

Byggenæringens klimakonferanse på Oslo rådhus 29.november viste tydelig at næringen både vil og kan gjøre vesentlige klimakutt og samtidig bidra til å løse naturkrise og redusert ressursbruk. Braathen Landskapsentreprenør AS viste for eksempel at det nå er mulig å bygge 100 prosent utslippsfritt i et større anleggsprosjekt i Oslo. Byrådet i Oslo har besluttet at Oslobygg skal redusere sine klimagassutslipp fra materialbruk med 30 prosent innen 2030. Unicon skal fullelektrifisere betongbilparken sin og sammen med Bergene Holm viste de frem spennende lavutslippsløsninger. Vinner av Byggenæringens klimapris 2022; AF Gruppen, Betong Øst og Betonmast Trøndelag, viste hvordan man kan erstatte natursand det er knapphet på, med rensede overskuddsmasser. Og Leonhard Nilsen & Sønner, Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket og NGI demonstrerte hvordan vi kan unngå store klimagassutslipp i vegbygging gjennom å legge en «flytende vei over myr» framfor å fjerne myr.

Bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge har tydelig sagt ifra at de ønsker strengere klimakrav i offentlige innkjøp og i lov- og regelverk. I fraværet av krav, har imponerende mange eiendomsselskaper og entreprenører forpliktet seg til frivillige strakstiltak for økt klimainnsats. En samlet næring har undertegnet et klimaopprop og nå ønsker vi oss et forpliktende klimapartnerskap med regjeringen etter modell fra Danmark.

Skal Norge lykkes i å nå nye ambisiøse klimamål, må vi kombinere sektorens kunnskap, kompetanse og vilje til omstilling gjennom frivillige forpliktelser med statlige og kommunale insentiver. Dette må inkludere klimapremiering i anskaffelser og insentiver til de som går foran og baner vei for resten. Vi mener et klimapartnerskap i samarbeid med bransjeorganisasjonene vil være et riktig grep for å få det til. Sektoren er klar, det er bare å invitere.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatternes regning.