John R. Moen. Foto: Erik Burås – Studio B13

Innlegg: Codex X12 - helheten i en prosjektmodell

Byggebransjen er inne i den fjerde industrielle revolusjonen og på vei mot mer heldigitale produkt-sykluser. Dette vil føre til nye kontrakts- og samarbeidsformer. Bransjen mangler en velegnet prosjektmodell som kan være et verktøy i denne omstillingen.

Innlegg av:

John R. Moen
BAdigital

En prosjektmodell er det verktøyet som samstemmer aktørene og definerer prosesser, leveranser og beslutninger. De modellene som i dag benyttes til store offentlige prosjekt fremstår som utydelige og mangelfulle.

Det gjennomføres mange gode prosjekter i byggebransjen, men det gjennomføres også mange prosjekter med mindre gode resultater. Dette kan være i form av at feil bygg bygges, bygg innehar ikke-optimale løsninger eller at produktet ikke får den standard og kvalitet en kan forvente.

Det kan også være i form av overskridelser av kostnad eller planlagt tidsforløp.

En fremtredende grunn til at prosjekter blir gjennomført med mindre gode resultat er mangel på en prosjektmodell som er styrende for gjennomføringen og kontrollerende for resultatet.

Mangel på en fungerende modell vil i mange tilfeller føre til at prosjektgjennomføringen blir mer tilfeldig basert på den enkeltes kompetanse og erfaringer.

Fant ingen som var velegnet

I søken etter en velegnet modell har vi evaluert en rekke prosjektmodeller basert på fire enkle kriterier:

· Enkel å forstå, lett å kommunisere
· Alle hovedtemaer skal være egne faser
· Alle hovedbeslutninger plasseres i overgang mellom faser (dvs. når beslutningsunderlag foreligger)
· Modellen kan tilpasset ulike samarbeids-/entrepriseformer

Resultatet fra analysen var at ingen av de analyserte modeller fremstår som velegnet.

Tar vi et steg videre og omdefinerer prosjektmodellen til en prosjektledelsesmodell, vil dette ytterligere skjerpe kravene ut over de fire overnevnte kriteriene. Dette vil stille krav til å knytte modellen opp mot organisasjon og organisasjonsnivåer, med definering av kompetanse og tilhørende beslutningsmatrise.

Siden vi ikke fant en modell som kom godt ut med våre kriterier har vi valgt å bygge opp en ny modell helt fra bunnen. Denne nye modellen har fått navnet Codex X12.

Innlegget fortsetter under illustrasjonen

Prosjektmodellen X12 med Prosesser

Helheten i en prosjektmodell

En prosjektmodell skal som nevnt være styrende for gjennomføringen og kontrollerende for resultatet. Vi hevder at byggebransjen mangler en fungerende modell for dette.

Med det som utgangspunkt, la oss se på hva en slik modell bør inneholde.

Det mest sentrale i en prosjektmodell er faser og beslutninger, men det er også flere andre viktig forhold som også må tas inn i en helhetlig modell.

Faser er en gruppering med aktiviteter eller utredninger, som ferdigstilles innenfor en tidsfase, og har en definert start og slutt.

Prosesser er aktiviteter som skiller seg ut ved at de pågår over flere faser i prosjektet. Eksempler på dette er ledelseprosesser, planlegging, innkjøp og organisering av kompetanse og kapasitet for neste og påfølgende faser, utvikling av prosjektkostnad, påløpte utredningskostnader, mv.

Beslutninger er det som former prosjektresultatet mer enn noe annet. De store beslutningene plasseres i etterkant av en fase der utredning og beslutningsgrunnlaget foreligger.

Kontroll i faseovergang er prosjekteiers viktigste oppgave og inngår som en del av beslutningene i prosjektmodellen.

Kommunikasjonsnivå definerer de ulike rollene i prosjektet og kommunikasjonen mellom disse.

Kontrakt fordeler risiko og angir partenes ansvar, forpliktelser og godtgjørelser. En kontrakt defineres ut fra hvem som deltar som kontraktspartnere og i hvilke faser i prosjektet de deltar. Kontrakt og samarbeidsmodeller er i Codex X12 integrert inn mot prosjektmodellen.

Kompetansesammensettingen angir når ulike kompetanser tas inn i prosjektet. Ulik kompetansesammensetting vil gi ulikt prosjektresultat. Kompetansesammensettingen er derfor en kritisk faktor i forhold til å sikre gode prosjektresultater.

Offentlige godkjenninger innhentes basert på avklaringsnivå i prosjektet. Dette knyttes opp mot fasene i modellen.

Ved å inkludere forholdene nevnt ovenfor får vi en mer komplett prosjektmodell: En modell som blir styrende for gjennomføringen og kontrollerende for resultatet.

Alle disse forholdene blir gjennomgått i senere artikler. La oss se hvor dette fører oss.

I neste artikkel om Codex X12 ser vi nærmere på prosjektfaser.