Ingen streik - full fart på alle byggeplasser

Man måtte gå hele 15 timer på overtid i meklingen før man kom frem til enighet i lønnsoppgjøret 2018. Dermed unngikk man den største streiken i privat sektor på 18 år - og byggenæringens bedrifter skal starte uken med full fart på alle byggeplasser.

Det var på ingen måte en selvfølge at man skulle komme frem til enighet ved årets oppgjør. Det var knyttet stor spenning til meklingen som har pågått nå i dagene etter påskehøytiden. Meklingen har vært den mest utfordrende på flere år.

Store deler av privat sektor hadde blitt rammet om en streik ikke hadde blitt avverget – noe som hadde påvirket både de ansatte, virksomhetene og samfunnet for øvrig.

I år ble lønnsoppgjøret kjørt som et såkalt samordnet oppgjør. Det innebærer at NHO og LO/YS forhandler alle sine tariffavtaler under ett. Dermed vill en streik fått store konsekvenser- og blitt den største på veldig mange år. Denne forhandlingsformen brukes som regel når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene - og det var det altså i år. Man har ikke bare diskutert kroner og øre, men i tillegg AFP, tjenestepensjon samt reise, kost og losji. Det er spesielt AFP, tjenestepensjon og reise, kost og losji man fryktet å få utfordringer med å komme til enighet rundt - men kan klarte altså å unngå en konflikt.

Dette har man blant annet kommet til enighet rundt:
- Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året.
- Det blir ingen endringer i OTP som følge av meklingen.
- Partene har også kommet frem til felles løsning innen reise, kost og losji – som både skal sikre at bedrifter fortsatt får adgang til å benytte seg av innleie, men samtidig blitt enige om punkter som skal hindre sosial dumping.
- Det blir et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg.

Når det gjelder reise, kost og losji er dette definitivt noe som i stor grad påvirker byggenæringens virksomheter, som en reisende næring- og det var meget viktig at man har kommet frem til en løsning å enes om her.

Ved streik hadde byggenæringen i stor grad blitt rammet. Det var varslet plassfratredelse hos en rekke entreprenører og byggevareprodusenter. Nå skal alle møte på jobb mandag morgen som vanlig, og det vil bli full fart på alle landets byggeplasser. Dette er selvsagt meget viktig i den fasen av året vi nå er inne i. Tiden etter påske, med våren på vei, er blant den meste travle i byggenæringen. En rekke prosjekter er full produksjon med stramme tidsfrister – og mange nye prosjekter er i ferd med å starte opp. En streik ville selvsagt fått store konsekvenser og forsinket mange prosjekter, noe vi har sett ved tidligere streiker som har rammet næringen.

Nå ser det ut til at begge parter er noenlunde godt fornøyde med resultatet, og de involverte skal ha mye ros for måten dette arbeidet er blitt gjennomført. Forhandlingene var meget tøffe i år, og begge parter har strukket seg langt for å komme havn - noe de heldigvis klarte.