Jens Petter Reinertsen

Hvem vil ha smarte bygg?

Smarte bygg i verdensklasse står klare på Økern, i Stavanger og i Trondheim. I Norge er vi teknologisk langt fremme, og vi har fått standarder og prosessbeskrivelser for smarte og bærekraftige bygg. Fordelene med smarte bygg synes åpenbare. Likevel opplever vi at utbyggerne nøler. Hvorfor gjør de det?

Jens Petter Reinertsen

Daglig leder i Skarpe AS

En nærliggende forklaring som er fristende å ty til for oss rådgivere, er at utbyggerne er konservative og mangler vilje til å bære den ekstra investeringen som kreves.

Jeg tror bildet er langt mer nyansert. I denne kronikken har jeg lyst til å trekke frem to faktorer.

1) Vi, rådgiverne og ekspertene, må dele kunnskap om fordelene ved smarte bygg med dem som skal bruke byggene.

2) IT-bransjen og byggebransjen må samarbeide tettere i hele prosessen - fra tidlig fase og helt frem til leietaker overtar bygget.

For selv om vi rådgivere og leverandører er enige om at smarte bygg og bruk av digital tvilling bør ligge til grunn i alle nye bygg og i rehabiliteringsprosjekter, så trenger både eiendomsutviklerne og leietakerne mer kunnskap om den merverdien og fordelene smarte bygg innebærer. For dem selv, for leietakerne og for klimaet.

Viser vi egentlig god nok forståelse for våre kunders behov, når vi overlater til eiendomsbesitteren eller megleren å overbevise leietakerne om denne gevinsten?

Smarte bygg lønner seg
For å lykkes med å gjøre forretning ut av innovasjon og nyskaping, må det det være et behov og en etterspørsel i markedet. Eiendomsformidlere forteller at leietakerne først og fremst er opptatt av pris og beliggenhet og at betalingsviljen for å leie et smart og bærekraftig bygg, ikke er til stede. Men hvor mange av leietakerne kjenner til fordelene ved et smart bygg? Jeg gjetter at det er ganske få. For eiendomsutvikleren kan dermed utsiktene for å hente inn investeringen, virke sjanseløs. Og selv eiendomsutviklere som er sitt samfunnsansvar bevisst, må gjøre investeringer som er økonomisk forsvarlig.

Samtidig vet vi at ledelsen i de fleste virksomheter, møter krav fra medarbeidere, kunder og samfunnet om å redusere klimaavtrykket. Smarte bygg er energieffektive og dermed også mer lønnsomme i drift. Et godt gjennomført smart bygg, er dessuten tilpasset leietakers behov for digitale løsninger og smidig drift. Godt inneklima og en enklere og sømløs hverdag er vesentlig for medarbeidernes trivsel, som igjen har positiv effekt på effektivitet og kvalitet.

Smarte, energieffektive bygg burde altså være lett å regne hjem. Det er liten grunn til å nøle.

Smartere sammen
Vi i Skarpe har i mange år levert avansert IKT-infrastruktur og løsninger til sykehusbygg og andre virksomheter med helt spesielle teknologibehov. Vi anser oss derfor som en naturlig samarbeidspartner når smarte bygg skal utvikles. I ambisiøse smartbygg prosjekter, er vår erfaring at en tettere samhandling med de øvrige byggfagene enn det som er typisk i dag, vil kunne gi stor gevinst for alle parter. Sammen vil vi finne frem til de aller beste og mest effektive løsningene og vi vil unngå forsinkelser og unødvendige endringer.

Jeg er dessuten overbevist om at IKT-næringens og byggenæringens bidrag til å løse klimautfordringene vil styrkes og skje raskere, med mer samarbeid. Mange av de utfordringene og mulighetene vi står ovenfor i dag, vil vi ikke kunne gjennomføres uten helt nye måter å jobbe sammen på. Jo raskere vi forstår dette og begynner å dele og innhente kunnskap med og fra hverandre, jo raskere vil vi kunne oppnå smarte og bærekraftige bygg og samfunn.

Vi kan ikke lenger tillate oss å kun være opptatt av vår del av leveransen. Vi må forstå behovet til kunden og kundens kunde. Vi må snakke sammen og vi må snakke med kundene og i dette tilfellet, leietakerne. Vi må kjenne til deres behov og vi må fortelle dem om mulighetene og gevinstene ved å velge smart og bærekraftig.