Anleggskontoret er på plass for Ski-Haugbro, etter ferien er prosjektet i full drift. Detter HRPs team på ski Erik Gustav Øyen, Steven Von Hall, Kjetil Raul Bjørtuft, Håkon Gran Henriksen, Maria Brodin og Marius Løvig Husby. Foto: HR Prosjekt

HR Prosjekt leder stor VA-utbygging på Ski

Ski kommune investerer 400 millioner kroner skal i et nytt overføringsanlegg for vann og avløp, og HR Prosjekt skal stå for prosjekt- og byggeledelse.

- Prosjektet er svært omfattende, og tett på enestående i sitt slag. Det betyr mye for Ski-samfunnet, og er det største i vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune, sier prosjektsjef i HR Prosjekt, Steven Von Hall i en pressemelding.

HRP er engasjert både for prosjekt- og byggeledelse i den store utbyggingen.

Bane NORs entreprenører på Follobanen spiser seg stadig gjennom fjellet mellom Oslo og Ski. Når Follobanen åpnes i 2021 vil det være 12 minutters reisetid mellom Oslo S og Ski.

Når Ski rykker så nært hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked, øker dette kommunens posisjon som et attraktivt sted å bo og jobbe. Store utbygginger er prosjektert, men før flere av disse kan realiseres, ligger infrastrukturløsningen inne som et rekkefølgekrav, skriver rådgiveren i en pressemelding.

Hovedtraséen til Ski-Haugbro er cirka 4,6 km lang og vil legges i områder som gir til dels store geotekniske utfordringer. Avløpsledningen blir, på deler av strekningen, lagt som en dykket løsning – ned 7-8 meter. Dette innebærer lange spillvannsrør med trykk, store samletanker og rør som føres gjennom vernet slåttemark med styrt boring. Spillvannet skal endelig ledes gjennom tunnel over til Nordre Follo Renseanlegg ved Tusenfryd.

For vann skal det i tillegg til nytt ledningsnett anlegges ny trykkøkningsstasjon i tilknytning til høydebasseng på Hebekk.

- I tillegg til dette store prosjektet gjennomførte HRP en konseptvalgutredning for spillvannsledning mellom Vevelstad og Kongslia. Valget falt på tunnelløsning som nå er i en forprosjektfase. Tunnelen skal knytte området Vevelstad til den nye spillvannsledningen Ski-Haugbro. Dette vil også bli et betydelig prosjekt for Ski kommune, forteller prosjektsjef Steven Von Hall.